Eкспертите на РИОСВ-Пазарджик упражниха контрол в 91 обекта

Снимка: МОСВ

През м. май експертите на РИОСВПазарджик извършиха 108 проверки на 91 обекта, като 45 от тях са извънредни. За този период в институцията постъпиха 8 сигнала и 2 жалби от граждани, като по всички са предприети своевременни действия.

При осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или несъответствия. Съставени са 2 акта за нарушаване на условия по компонент „води“ – превишаване на индивидуалните норми за емисии във водите от дейността на две юридически лица. Издадени са и 2 наказателни постановления по Закон за водите на дружества с наложени имуществени санкции на обща стойност 3000 лв. – за заустване на отпадъчни води със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения. Споразумението е с юридическо лице, в размер на 350 лв., за непредставен в срок годишен доклад по изпълнение на условията в разрешително за заустване – нарушение на Закон за водите.

Засилен е превантивният, текущ и последващ контрол на фирмите за третиране на отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. Продължават и проверките за установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места във връзка с дадено предписание на кметовете за почистване на речни корита и прилежащи територии. През май са почистени 12 терена, замърсени с отпадъци, в землищата на общините Ракитово и Велинград и в териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, ТП ДГС „Ракитово“ и ОПУ-Пазарджик.

Спасени са екземпляри от защитените видове щъркел и бързолет, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

От експертите превантивна дейност през м. май са проведени предвидените в екологичното законодателство процедури за 126 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС. Изготвени са 85 писма, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост и 2 решения за извършване на оценка за съвместимост с предмета  и целите на опазване на защитените зони. Издадени са решение за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка, 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и 2 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, свързани с изграждане на хотел и на западен обход на град Пазарджик.

През м. май РИОСВ-Пазарджик и Община Брацигово отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ и Международния ден на биоразнообразието с работна среща на заинтересовани страни на тема: „Натура 2000″ –  ползи за природата и хората“. В нея взеха участие експерти на РИОСВ-Пазарджик, БДЗП, Община Брацигово, кметовете на Исперихово, Равногор, Козарско и Розово, служители в кметства и читалища. Експерт на БДЗП представи политиките, свързани с биологичното разнообразие. Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик.