68,3 процента от домакинствата в областта имат Интернет

Мъжете са по - активни в световната мрежа

Архив

Съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия НСИ проведе изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 151 обикновени домакинства и 370 лица в област Пазарджик на възраст от 16 до 74 навършени години.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2019 г. показват, че 68.3% от домакинствата имат достъп до Интернет в домовете си при средно за страната 75.1%.

Понижение има в регулярното използване на Интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 9.2 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

През 2019 г. 39.5% от населението на област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използва редовно Интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на мрежата в сравнение с жените – съответно 44.0 и 35.5%.

Има известни различия при редовно използващите Интернет по образование. От лицата с висше образование 91.9% използват редовно Интернет, от лицата със средно образование – 46.3%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 24.9%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 17.7% за областта, при 25.4% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава намаление от 2.8 процентни пункта в сравнение с предходната година.