Държавно горско стопанство – Пещера утвърди количества дървесина за продажба

Снимка: tvsatcom.bg
Държавно горско стопанство – Пещера утвърди  количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба. За отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. за община Пещера са разпределени следните количества дърва за огрев:
Иглолистни дърва за огрев – 290 пространствени м3;
Широколистни – 1 500 пространствени м3;
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
Иглолистни дърва – 12.00 лв. с ДДС;
Широколистни меки дърва – 12.00 лв. с ДДС;
Широколистни твърди дърва – 24.00 лв. с ДДС;
Препоръчително е горепосочените количества дърва за огрев да се предоставят на лица, които имат възможност и средства сами да добият същите и нямат финансовата възможност да си закупят дърва за огрев от временен склад.
На останалата част от населението на общината се предоставят дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 /от временен склад/ от горецитираната Наредба до изчерпване на утвърдените за добив и продажба количества. За настоящия отоплителен сезон по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“ за добив и продажба са предвидени:
Широколистни дърва за огрев 8 000 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад;
Иглолистни дърва за огрев 300 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад.
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
Иглолистни дърва – 51.84 лв. с ДДС;
Широколистни меки дърва – 58.08 лв. с ДДС;
Широколистни твърди дърва – 72.60 лв. с ДДС;
Лицата закупили дърва за огрев от временен склад са длъжни, сами и за собствена сметка, да организират транспортирането на дървата за огрев.
Предстои среща между ръководството на Община Пещера и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дървата за огрев.