4942 посещения на адреси са направили екипите за обхват на ученици в областта

По време на срещата са обсъдени и мерки за превенция на ранното отпадане от училище.

Момент от заседанието

Областният координационен център, създаден по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведе първото си редовно заседание за 2020 г. Заместник областният управител Йордан Кожухаров отчете добрата координация между всички институции в област Пазарджик, които са ангажирани с изпълнението на постановление №100/08.06.2018г. В работната среща участваха представители на РУО, РЗИ, ОДМВР, ГРАО и на общините от областта.

За учебната 2019/2020 г. в екипите за обхват са включени 677 учители и директори от училища, 109 представители на общинските администрации, 57 представители на ОД на МВР – Пазарджик, 57 представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, 34 кметове на населени места. Ръководители на екипите са 13 служители от РУО – Пазарджик.

През първото полугодие на учебната 2019/2020 г. (от м. август 2019 г. до м. януари  2020 г. са извършени посещения на 4942 адреса. В резултат на работата на екипите за обхват от началото на учебната година 29 деца и ученици с постоянен или настоящ адрес на територията на област Пазарджик са върнати в образователната система, като всичките 29 са записани в образователни институции на територията на област Пазарджик.

Продължава осъществяването на контрол за присъствие в учебни занятия, както и административно-наказателната дейност с налагане на наказания по реда на чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование от кметовете на общини.

За времето на обявената в областта грипна епидемия, екипите за обход няма да посещават адреси.

В момента тече кампания за приоритетен обхват на деца и ученици от следните групи:

  1. 5, 6 и 7-годишни, които до настоящия момент не са записани в детската градина или в първи клас на училището.
  2. Новоотпадналите към 01.12.2019 г., с фокус върху 5, 6 и 7-годишните, за които има най-голям шанс да бъдат задържани в образователната система.
  3. Децата и учениците със статус „в чужбина“, за които в Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ статусът е отразен преди м. септември на 2019 г.

По време на срещата бяха обсъдени и мерки за превенция на ранното отпадане от училище.

  1. Подпомагат се ученици от социално слаби семейства с еднократна стипендия за преодоляване на социални обстоятелства, свързани с достъпа на ученика до образование, съгласно чл. 5, ал.1 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. на МС за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. В случаите когато учениците, които се нуждаят от социална подкрепа и не са със завършено основно образование, училищата организират набиране на средства от общността или базари.
  2. Допълнителни часове по български език за деца и ученици, с майчин език различен от българския. В част от училищата се правят срещи между деца и ученици, с майчин език различен от българския и успели представители от съответният етнос.
  3. В голяма част от образователните институции са назначени учители – медиатори за работа с деца от уязвими групи, с чиято помощ се подобрява връзката между родители и учители. Медиаторът се явява не само посредник между училището и семейството, но и подпомага работата на родителите с останалите институции.
  4. Голяма част от сегрегираните училища организират базирани в общността обучения за развиване на умения: комуникация, разрешаване на конфликти, управление на гнева, здравни беседи и такива на тима: Вредата от ранните бракове и ранното отпадане от училище.
  5. Ученически портфолиа (за сезонни и други мигранти) с информация за покрито учебно съдържание, придобити или необходимост от подобряване на определени знания, компетентности и писмени работи на ученика.
  6. Поради неефикасността на родителските срещи в училищата и детските градини с деца и ученици от уязвими групи, голяма част от училищата провеждат изнесени родителски срещи, които се провеждат в населените места, откъдето са учениците.
  7. Положително влияние върху посещаемостта на учениците оказват и уведомителни писма до общините и отдел „Закрила на детето“ към ДСП. Справките, получени от общините, за неоткрити родители на постоянен или настоящ адрес своевременно се изпращат към ОД на МВР с искане за оказване на съдействие при извършване на проверка за местопребиваването.