360 нарушения на 241 строителни обекти установиха инспектори за 24 часа

27 от нарушенията са на територията на Област Пазарджик

Снимка: kvorum-silistra.info

По време на проведения на 17.04.2019 г. Национален ден за безопасна работа на височина контролните органи на Инспекцията по труда провериха 241 бр.   строителни обекти, от които 18 бр. на територията на Област Пазарджик, на които са полагали труд около 2200 работници, а на територията на Област Пазарджик 75 бр., на 352 предприятия, като за Област Пазарджик броя е 23 предприятия. Проверките бяха насочени приоритетно към превенция на риска падане от височина, който е най-честата причина за трудовия травматизъм в сектора, както и за трудовите злополуки, водещи до трайна неработоспособност или до смърт.

При осъществения по време на Националния ден контрол са установени 362 бр. нарушения, като 27 броя са на територията на Област Пазарджик, създаващи предпоставки за падане от височина. От тях 252 бр., като 22 броя от тях са за Област Пазарджик, са нарушения, свързани с необезопасени стълбищни рамене и плочи, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи. Нарушенията, свързани с необезопасеността на работното оборудване, основно необезопасени скелета – са 110 бр., а за Област Пазарджик – 5 бр. Съставени са 61 бр. актове за спиране, а за Област Пазарджик – 5 бр., до обезопасяването им, на обекти, етажни нива, работно оборудване и др., които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Заварени да работят без лични предпазни средства са 235 работници, а за Област Пазарджик броят е 10, за което контролните органи на Агенцията са потърсили административнонаказателна отговорност. От работа са отстранени 37 работници, за Област Пазарджик няма отстранени работници, основно поради обстоятелството, че не са запознати с правилата за безопасност.

Установените случаи на работещи без сключени писмено и регистрирани в НАП трудови договори са 73 бр., а за Област Пазарджик броят е 3. В рамките на упражнения контрол отново имаше случаи на отказ на работниците да съдействат на инспекторите по труда. В тези случаи работещите отказват да попълнят задължителната декларация за условията на труд, да предоставят документ за самоличност, какъвто контролните органи на Агенцията имат право да изискват по силата на чл. 402, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, или напускат работните места. На обектите, на които е констатирано подобно поведение, ще бъдат извършени нови проверки, като ще бъде потърсено съдействието на полицията. ИА ГИТ напомня, че трудовите договори защитават в най-пълна степен трудовите права на работещите, както и факта, че една от най-честите причини за отказ трудов инцидент да бъде признат за злополука, е именно липсата на такива.

От години сектор „Строителство“ е идентифициран като рисков както по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа, така и по изпълнение на трудовите правоотношения. Поради това ежегодно в плана за дейността на Агенцията се планира специална мярка, насочена към осъществяване на засилен контрол на обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, като тези проверки са около и над 10% от всички извършени от Инспекцията.

За първите три месеца на година контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1270 бр. проверки в сектор „Строителство“ при почти 9900 бр. общо във всички икономически дейности. Констатираните при проверките нарушения са 6512 бр. От тях нарушенията на разпоредбите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа, са 4283 бр., а по изпълнение на трудовите правоотношения – 2212 бр. При контрола на строително-монтажни работи инспекторите по труда са издали 27 бр. актове за спиране на обекти, работно оборудване, работни места и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Това са половината от всички издадени за периода 54 бр. актове за спиране. В строителството са и една четвърт от установените случаи на работа без трудов договор – 166 бр. от 665 бр. общо. Всеки четвърти акт за установяване на административно нарушение също е издаден на работодатели в сектор „Строителство“. Актовете за нарушения, установени при извършване на строително-монтажни работи, са 539 бр. при 2336 бр. общо.