31 ученика от Община Пещера са върнати в образователната система

Според министър Вълчев обезпечеността с учители е едно от най-сериозните предизвикателства

Снимка: Момент от срещата

Кметът на Община Пещера Николай Зайчев участва в работна среща с министъра на образованието Красимир Вълчев, народния представител Десислава Костадинова, началникът на РУО Валентина Кайтазова, учители и директори на училищата и детските градини в общината.

Основната тема на срещата, чиито домакин бе СУ “Св. Климент Охридски“ бе изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Според министър Вълчев в община Пещера има отлично взаимодействие между институциите. А това може е предпоставка за изпълнение на така важната формула всички институции заедно да работят за задължително образование, ранно обхващане в детската градина, свързано с мотивирани учители и подкрепа за всяко едно дете в образователните институции.

В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в община Пещера са формирани екипи към всички детски градини и училища. Екипът на община Пещера координира дейността на екипите в непрекъсната връзка с дирекция ,,Социално подпомагане“ и полицията. В екипите са включени и кметовете на с. Радилово и с. Капитан Димитриево, които оказват постоянно съдействие. До края на 2018г. в системата са върнати 29 деца и ученици. Обходени са над 600 адреса. От началото на 2019 г. в училище са се завърнали още двама ученици.

В изпълнение на Механизма за периода 25 януари – 27 юли 2018г. са съставени 58 акта относно прилагане на разпоредбите на чл.347 ал.2 и ал.4 на ЗПУО. 21 от тях за юли 2018 след влизане в сила на ПМС 100/08.06.2018г.

Основните проблеми, с които екипите се сблъскват са често заминаване в чужбина, ранно отпадане на момичета поради омъжване, ранно започване на работа, не припознаване на образованието като приоритет за семействата и в резултата на това чести и безпричинни отсъствия от училище.

Освен работата по механизма, на срещата бяха обсъдени и други текущи теми в образованието, като бе даден добър пример с дуалното обучение в Пещера.

Обсъдена бе модернизацията на материално-техническата база, от която се нуждаят училищата. Според министър Вълчев обезпечеността с учители е едно от най-сериозните предизвикателства.