148 секции за Евроизборите ще има в Община Пазарджик

На 18 април ще се проведат консултациите за съставите на СИК в общината

Снимка: Архив

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май тази година в Община Пазарджик са образувани 148 избирателни секции – 94 в град Пазарджик (в т.ч. 3 секции в специализирани институции – “МБАЛ–Пазарджик” АД, държавна психиатрична болница и затвора) и 54 в кметствата на общината.

До 15 април общинската администрация ще обяви предварителните избирателни списъци на определените в Заповед №643/05.04.2019 г. места и  ще ги публикува на Интернет страницата на общината – www.pazardjik.bg. До тази дата ще е ясен и броят на избирателите, съгласно предварителните списъци.

Граждани на държави-членки на ЕС със статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България, които желаят да упражнят правото си на глас могат да подадат декларация (по образец) до 15.04.2019 г. Веднъж подали декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент лицата не подават нова и се вписват служебно, освен при промяна в някои от декларираните от тях обстоятелства.

От 16.04.2019 г. в Дирекция “Гражданска регистрация на населението” при Община Пазарджик стартира приемът на всички видове заявления, свързани с предстоящите избори.

Крайният срок за приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е 11.05.2019 г.

До тази дата ще се издават и удостоверения за гласуване на друго място на кандидатите за европейски депутати, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си да гласуват до 11.05.2019 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъците до 18.05.2019 г.

Справка, относно мястото си на гласуване всяко лице може да направи на безплатен телефон: 0800 18809 и в Центъра за гражданска регистрация (ЕСГРАОН),         бул. “България” №2.

На 18.04.2019 г. от 16,00 часа в Кметска зала, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик са насрочени консултации за постигане на съгласие и изготвяне на предложение до РИК – Пазарджик, относно съставите на СИК на основание Заповед №668/09.04.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик.