РИОСВ извърши 125 проверки от началото на годината

На Зеления телефон, по електронната и официална поща на инспекцията през януари и февруари 2020 г. са постъпили 28 сигнала, по които са предприети действия или проверки.

Архив

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха 125 проверки в 90 обекта от началото на годината. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 16 акта и 1 санкция.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за неуведомяване на РИОСВ за инвестиционно намерение са съставени актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания”АД и на „Екобулхарт”ЕООД.

За заустване на отпадъчни води без разрешително и за заустване на такива със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения и максимално допустими концентрации, посочени в разрешителните за заустване, са съставени актове за административни нарушения на Закона за водите на „Биомет 2000”ООД, „Еко-Ф” ЕАД, „Екоинвест”ЕООД и на „Репак груп”ЕООД.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени  шест акта – два на „Екоинвест” ЕООД – за нерегламентирано третиране на отпадъци и за неизпълнение на условия от разрешителното за дейности с отпадъци, два на ЕТ„Мечо-Красимира Николова” – за неизпълнение на условия в разрешителното за дейности по третиране на отпадъци и за невярна отчетност на дейността разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. На „Пласттрейд” ЕООД е съставен акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а на „Индъстри  Ресайклинг Груп” АД – за неизпълнение на условие от регистрационен документ за дейности с отпадъци. На дружеството е наложена и принудителна административна мярка.

На физическо лице, за незаконна сеч в резерват „Купена” е съставен акт по Закона за защитените територии.

По Закона за биологичното разнообразие са съставени три акта за стартиране и разширяване на производствена дейност, без да са проведени процедури по реда на този закон – на физическо лице за пускане в действие на инсталация за пелети и на „Лагеко” ЕООД и на „Екоинвестмънт СД” ЕООД за разширяване на дейността, без да са проведени процедури по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Наложена е текуща месечна санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух на „Гудекс” АД, за изпускане на емисии на вредни вещества във въздуха над задължителните норми за допустими емисии по показател „летливи органични съединения”.

На Зеления телефон, по електронната и официална поща на инспекцията през януари и февруари 2020 г. са постъпили 28 сигнала, по които са предприети действия или проверки.