Публикуваме без редакторска намеса становището на местното Вик, предоставено на редакцията на Ра1 от Пресклуб БТА - Пазарджик

Архив

До

Г-жа Мая Манолова

председателят на гражданската платформа „Изправи се.БГ“

 

Копие до

МРРБ, Дирекция „ВиК“

 

Копие до

АВиК – Пазарджик

Областна администрация – Пазарджик

гр. Пазарджик – 4400

ул. „Екзарх Йосиф“ № 2

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

на „ВиК услуги“ ЕООД град Пазарджик

 

Относно: публикувани в медиите отзиви и коментари от осъществената на 19.12.2019г в град Пазарджик открита приемна на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и изразена позиция от г-жа Мая Манолова, че дружеството сменя незаконно водомерите на потребителите през 5, вместо през 10 години,

 

Ви уведомяваме:

 

Изнесената в медиите информация не съответства на реално извършваната от дружеството дейност по превеждане на водомерното стопанство на абонатите в метрологична годност. Действията на дружеството са в пълно съответствие с нормативната база в РБ – Закона за измерванията на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и Наредба № 4/17.08.2012г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи на МРРБ.

Действително качената в сайта на дружеството помощна информация за абонатите в раздел „Често задавани въпроси“, под раздел „Годен ли е водомерът ми?“ е непълна, не прави разлика между индивидуални водомери на абонати в сгради „етажна собственост“ и общи водомери към имоти, монтирани на СВО /сградно водопроводно отклонение/, и може да доведе до заблуда абонатите ни. Информацията в сайта ще бъде актуализирана в рамките на днешния ден и се извиняваме на абонатите, които са се подвели от непълния текст.

По отношение на действащата в дружеството практика по проверка или подмяна на водомери се придържаме изцяло към нормативната уредба:

 

  1. За водомери монтирани на Сградно Водопроводно Отклонение /СВО/:
  • Резбови водомери с тип Q3  = 1,5; 2,5; 4,0; 6,3 и 10 m3 /h срока на годност е 5 години.
  • за  резбови водомери от тип Q3  = 16 и 25 m3 /h  и фланшови водомери от DN50 до DN200 срока на годност е 2 години.

След този срок извършването на проверка и/или подмяната на водомерите за СВО (сградно водопроводно отклонение) е за сметка на ВиК оператора, като замерването се извършва в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползва с нов срок на годност от пет години.

 

  1. За индивидуални водомери (етажна собственост):
  • срокът на годност е 10 години. В и К операторът дава „Предписание“ на абонатите, че предстои изтичане на 10 годишния срок. След този срок следва да се извърши проверка за сметка на абоната  в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползва с нов срок на годност от десет години или да се подмени с нов.

Водомерите етажна собственост се проверяват или подменят от и за сметка на абонатите, като „ВиК“ извършва последващо платено /5,86лв./ пломбиране на холендера на водомера, съпроводено с издаване на Акт за демонтаж /на стария/ и монтаж /на новия/ и корекции на фабричните номера на водомера и пломбата в базата данни и регистри в дружеството.

От няколко години дружеството се стреми да навакса изоставането в подмяната на водомери за търговско мерене, както общи, така и индивидуални, наследено от предходни кризисни периоди, в т.ч. монтирани водомери от преди прехода към демокрация през 1989г.

Към т.1 Дейностите по превеждане на водомерното стопанство на общите водомери в метрологична годност, изцяло за сметка на Дружеството, съгласно чл. 34 на „Наредба 4“  са заложени в „показателите за качество“, както за съжаление в неприетия все още от КЕВР „Бизнес план 2017-2021“, така и в „Приложение 2“ от Договора с АВиК. Въпреки, че сме убедени в ползата от проверката или подмяната на стари водомери, с което ще се намали обема на търговските загуби и ще се увеличи законната консумация /фактурирани водни количества и съответно приходи/, в следващите 2, последни години от неприетия „БП 17-21“ ще срещаме сериозни финансови и организационни трудности по продължаване на тази дейност, при липса на актуализация на цените заложени в плана на основните ВиК услуги от една страна, и непрекъснато покачващите се цени на ел. енергията, над заложените в плана нива, при 95% помпажно водоснабдяване.

Дейностите по т.1 ежегодно се контролират с проверки на терен от представители на Службата в град Пловдив на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, като след проверките се съставят констативни протоколи и Актове с парични санкции при допуснати пропуски. Дейността се отчита и контролира и в ежегодните доклади към КЕВР и АВиК.

През 2018г са инвестирани в подмяна на водомери на СВО близо 106 хил. лева, или над 20% от обема на цялата инвестиционна програма на дружеството, като са подменени общо 3 335 броя водомери.

Към т. 2 – За подмяна или проверка от абонатите на индивидуалните водомери в сгради етажна собственост, съгласно чл. 34а на „Наредба 4“, Дружеството представя на клиентите си „Предписания“, че предстои да изтече 10-годишния срок на метрологична годност, с което ги подканя да извършат за своя сметка необходимите действия:

В резултат на гореизложеното смятаме коментарите по адрес на „ВиК“ вчера, на 19.12.2019г в откритата от Вас приемна в град Пазарджик за неверни и некоректни, въпреки допусната и коригирана в сайта на дружеството непълна информация за вида и сроковете на подмяна/проверка на водомери.

Чувстваме се обидени от непроверената и непоискана от нас информация по въпроса, като с разпространената „фалшива новина“ се накърнява доброто име на дружеството и усилията на работещите в него служители, въпреки многото други проблеми, които се опитваме да решим. Държим да отбележим, че на територията на „ВиК“ Пазарджик не е имало планов режим на водоподаване от десетилетия, срока на отстраняване на неизбежно увеличаващите се аварии е сведен до минимум с наличния нискозаплатен персонал, а цените на ВиК услугите са едни от най-ниските в страната и почти не са актуализирани след 2010г.

Надяваме се при следващото Ви посещение в град Пазарджик, да се запознаете на място в Дружеството с постигнатите добри резултати и срещаните трудности при ежедневната работа по доставяне, отвеждане и пречистване на вода с добро качество и с минимални прекъсвания във водоподаването.

ДМ/ДМ                                                                      Управител:……………………..

 

/инж. Ат. Узунов/