110 деца, 21 родители, 9 учители и 15 доброволци участваха в проект в Пещера

Отново бе напомнено, че събирането на средства от родителите за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение нямат правно основание

Снимка: Момент от събитието
На 25.09.2019г. се състоя заключителната пресконференция по Проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществи по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства, с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Партньори по проекта са детските градини ,,Деница”, ,,Иглика” и ,,Слънчо”. Проектът е на стойност 26 404,20лв. за период от 24 месеца.
Целта на проекта е увеличаване на обхвата и посещаемостта на децата билингви в детските градини и тяхната пълноценна социализация, равен старт в училищното образование, преодоляване на тенденцията за изоставане и отпадане от образователната система.
Проектът се реализира в период от две учебни години. Общият брой на включените деца от различни етнически групи е 110, 21 родители, 9 учители и 15 доброволци. В детските градини разгърнаха своята дейност шест клуба по интереси, в които в подкрепяща и развиваща интересите и способностите на децата среда, се работеше за изграждането на образователни, социални, здравни умения и навици. С помощта на игрови и иновативни подходи, децата билингви се научиха да говорят правилен български език. Подобриха се техните образователни резултати. Няма отпаднали от образователната система от участниците в проекта. Децата от всички етноси получиха много ценни знания за своята родина, научиха се да общуват по-пълноценно, намериха много нови приятели и получиха пълноценна подготовка за училище.
През целия период на проекта родители на децата от всички етноси участваха в ,,Клуб съвременен родител“ за обсъждане и разрешаване на възникнали проблеми и обмяна на добри практики между родителите от различните детски градини. Учителите и родителите преминаха съвместно иновативно обучение. Запознаха се с нови, нетрадиционни методи за работа с деца и родители билингви и с добри практики за преподаване на български език в мултикултурна среда. Съвместните дейности на учителите с родителите от клуб ,,Съвременен родител“ ще продължат и след приключването на дейността по проекта.
На директорите на детските градини беше обърнато специално внимание върху писмо на Министъра на образованието и науката от 16.09.2019г., изпратено до тях, във връзка с организирането на дейностите за новата учебна година по отношение на събирането на средства от родителите. Отново бе напомнено, че събирането на средства от родителите за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение нямат правно основание. Родителите имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси. Задължение на директорите е да информират за това родителите, а за констатирани нарушения, Регионалното управление на образованието – Пазарджик информира Министъра на образованието и науката.