Център „Човеколюбие“ ще работи за въвеждане на иновация в социалната си работа

На 30 юни 2023 г. в сградата на ул.”Д-р Лонг” 12 в Пазарджик се проведе редовно годишно общо събрание на Сдружение „Човеколюбие”. Събитието беше част от програма „Гражданско образование и възпитание”, по време на която потребителите на Комплекса се учат да реализират права, да опознават своите отговорности, да изразяват гражданска позиция и развиват гражданско самосъзнание. В ролята си на членове на организацията, потребителите на социалната услуга имат възможност да активно да участват при определяне на посоката на развитие на организацията и нейните приоритети.

Събранието премина при следния дневен ред: отчет за членство, отчет за дейността и финансов отчет за 2022 г., приемане на оперативен план за 2023 г., определяне размера на членски внос и др.

При отчитането на дейността за 2022 г. бяха посочени няколко предизвикателства, които остават и за 2023 г.: преструктуриране на ЦСРИ в Комплекс за социални услуги в синхрон с новото законодателство, въвеждане на иновация в социалната работа, основана на шахматен модел, международна дейност на Сдружението. Акцент  беше поставен върху личностното и професионално развитие на екипа и успешната рехабилитация и интеграция на потребители на социалната услуга.

По време на събранието потребители на Комплекса споделиха свои впечатления за изминалата година.