Център „Човеколюбие” в Пазарджик се включи в обучение „Спорт за всички”

През октомври 2020 г. Център „Човеколюбие” се включи в обучение „Спорт за всички”. Представител на социалната услуга – Фанка Василева, дипломиран бакалавър по педагогика на физическото възпитание и спорта, се присъедини към обучителната програма по проект „Спорт за всички – ST4ALL”, съфинансиран от програма „Еразъм +” на Европейски съюз.
Проектът се реализира от Пловдивски университет и партниращи организации и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите по физичеко възпитание и спорт и спортните треньори при работа с деца и младежи с различни увреждания.
През 2019 г. Фани успешно завърши висше образование и с участието си в обучението смята да надгради познанията си и да повиши капацитета за намиране на работа.