Училищните директори ще държат изпити

Тест с 50 въпроса и защита на концепция планира МОН за бъдещите началници на училища и детски градини

Също както учениците, и кандидатите за директори на училища, детски градини и на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование ще държат изпити преди да бъдат назначени, пише Силвия Георгиева във вестник СЕГА.

Те ще трябва да отговорят на тест от 50 въпроса, както и да защитят концепция за стратегическо управление на институцията за 3 г. напред. Това предвижда проект на наредбата за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор„, предложена от МОН. Правилата няма да се прилагат за училищата по изкуствата и училищата по културата, които са държавни културни институти, както и за държавните спортни училища.

Наредбата регламентира единна система на оценяване и класиране на кандидатите с цел да се гарантира прозрачна конкурсна процедура, „изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите„, пише в нея. Конкурсите за директори на държавните и общинските институции ще се провежда в два етапа – писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси и устен – защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

До представяне на концепция ще се допускат само кандидати, получили минимум 30 точки от първия етап на конкурса. Той включва тест от 50 въпроса, които ще трябва да се решат за 90 минути. От тях 40 са с три варианта на отговор, от които само един е верен и ще носи 0.5 точки, а 10 са със свободни отговори – те ще носят по 1 т. Ще се изисква и решаване на четири казуса от области, свързани със спецификата на институцията – училище, детска градина, център за подкрепа на личностното развитие или друго звено. Максималният брой точки за всеки казус е 5 точки.

Източник: Дунав мост