Утре откриват официално реновираната база на ПГСС „Царица Йоанна“

Утре от 11,00 часа ще бъде официално открита обновената материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ Пазарджик.
Проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Изпълнител – „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД с изпълнителен директор Стефан Тотев,
Договор за възлагане на обществена поръчка №99-ЗОП-131/14.09.2017 г. с предмет „Възлагане на дейности по Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор, при изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“.
Обща стойност – 866992,48 лева без ДДС :
• Проектиране – 32 000,00 лева без ДДС
• Изпълнени СМР – 833 142,48 лева без ДДС
• Упражняване на авторски надзор по време на строителството – 1 850,00 лева без ДДС
Строително-ремонтните дейности бяха извършени в периода 31.01.2018 – 30.05.2018 г.