Утре откриват официално първата част от ремонта по проекта „Марица – Болницата“

Снимка: Архив

Официалната церемония „Откриване на обект“ 1 по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ ще се проведе на 09.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в зелената площ при кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Пловдивска“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 709 668,14 лв. без ДДС.

Площта за обновяване е 10 211 м2. Изпълнени са следните дейности СМР:

 • обновяване на парково пространство-3 790,40м2;
 • допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;
 • обособяване на променадна алея по протежение на канала „Паша арк“;
 • изграждане на детска площадка;
 • изграждане на 2 спортни площадки – тенис маси на открито и скейтборд площадки;
 • оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;
 • подмяна на алейни и тротоарни настилки;
 • поставяне на велостойки;
 • поставяне на паркова чешма;
 • изграждане на малко водно огледало;
 • поставяне на беседка , пейки и съдове за отпадъци;
 • поставяне на антипаркингови елементи;
 • поставяне на пътна сигнализация;
 • изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;
 • поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.