Състоянието на язовирите в областта е добро, нивата им се следят ежедневно

Редовното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени и с разрешение на Басейновите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район и ОЦ на РДПБЗН Пазарджик

Снимка: Момент от заседанието

Информацията за техническото и експлоатационно състояние на язовирите в област Пазарджик бе докладвана на днешното планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия, председателствано от заместник областния управител Йордан Кожухаров.

В края на зимата беше издадена заповед №РД-32/19.02.2019 г на областния управител за действия от общините и операторите на язовири по изпълнението на превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и осигуряване на свободен обем в язовирите, с цел недопускане на бедствени ситуации.

Седем са големите язовири на територията на област Пазарджик, стопанисвани от Националната електрическа компания чрез Предприятие „Язовири и каскади” – Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк, Широка поляна. Техническото и експлоатационно състояние е добро и ежедневно се следят водните обеми в тях.

Редовното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени и с разрешение на Басейновите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район и ОЦ на РДПБЗН Пазарджик.

Напоителни системи – клон Тополница стопанисват язовирите: Тополница, Малка Мътница и Виноградец. Аварийните планове на съоръженията са актуализирани, извършена е проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове. Проверени са участъците от защитните диги, берми и водни корита с нарушени технически показатели. В началото на месец април има понижение на водните количества в големите язовири спрямо същия период на 2018г.

Общият брой на язовирите общинска собственост в областта е 67. От тях 58 са публична общинска собственост, 9 язовира са частна общинска собственост. Язовирите частна собственост са общо 12, като 6 от тях са собственост на сдружения за напояване и 8 язовири са собственост на фирми и частни лица. Водните количества в общинските и частни язовири са в постоянно свободен /ретензионен/обем.

През 2018 г. Регионален отдел „Южна централна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, е извършил общо 84 проверки на територията на област Пазарджик. Дадени са 62 предписания и са съставени 14 бр. актове за установяване на административни нарушения.