Съдът отмени отказа на ОИК – Септември да прекрати пълномощията на Марин Рачев

Публикуваме без редакторска намеса решението на Административен съд - Пазарджик, с което се отменя решението на Общинската избирателна комисия в Септември, с което се отказа предсрочното прекратяване на пълномощията на Марин Рачев като кмет на Община Септември

Архив

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45/27.1.2020г.

гр. Пазарджик

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Административен съд – Пазарджик, VІ-ти състав, в открито съдебно заседание на двадесети януари, две хиляди и двадесета година в състав:

                                      СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

при секретаря Тодорка Стойнова, като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 17 по описа на съда за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Образувано е по жалба на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“, регистрирана в ОИК Септември с Решение № 39/15.09.2019г., жалба на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г.; жалба на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадени срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември. Жалбоподателите са представлявани от адвокат Б., който е подал обща жалба срещу решението. С нея се представят възражения, че ОИК Септември следва да се произнесе в условията на обвързана компетентност и да приложи разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като обяви предсрочното прекратяване на правомощията на кмета на община Септември, тъй като е влязло в сила Решение № РС-006-18-019/31.05.2018г. на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Септември – М.В.Р.. Обосновава, че наличието на акт за установяване на конфликт на интереси е единственото условие, посочено в чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и тя следва да не се тълкува стеснително, като счита за неоснователни мотивите относно действието за предходен мандат. Иска се от съда да отмени обжалваното решението на ОИК. В 7-дневния срок за обжалване на решението от датата на обявяването му, процесуалният представител на жалбоподателите е депозирал допълнение към жалбата с вх. № 283/14.01.2020г., в което представя допълнение към аргументите, с които се обжалва решението на ОИК, като се обосновава, че предвиденото в чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е мярка с административен характер, а не представлява наказателно преследване, като посочва критериите по дело на ЕСПЧОС – Engel and others v. the Netherlands. Аргументите против оспореното решение на ОИК се обосновават с характера и природата на ЗПКОНПИ и нормата на чл. 3, ал. 2, т. 7 от ЗПКОНПИ. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адвокат Б.. Претендират се разноски в производството. В писмена защита се обосновава основателността й, като се обсъжда окончателното решение на ВАС по адм. д. № 1419/2019г. и предпоставките за приложение на чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

Към делото е присъединено за общо разглеждане адм. д.№ 48/2020г., което е образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик срещу същото Решение № 190/07.01.2020г. на ОИК Септември. С протеста се иска отмяна на решението на ОИК. Аргументите в протеста са за противоречие с материалноправните норми – чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. Според прокурора в нормата на чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА е предвидено правомощие на ОИК единствено да обяви предсрочно прекратяване на правомощията на кмета – обвързана компетентност при наличието на решение за установяване конфликт на интереси, което не е наказание по НК или присъда. Считат се за несъстоятелни мотивите, че решението за установяване на конфликт на интереси касае предходен мандат, тъй като става дума за същата публична длъжност, заета от същото лице, за което е установен конфликт на интереси. Иска се отмяна на решението. В съдебно заседание протестът е поддържан от прокурор С. Янев от Окръжна прокуратура Пазарджик. В становището си по съществото на спора прокурорът обосновава, че ОИК е длъжна по чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА да приеме решение, с което да прекрати правомощията на съответния кмет. Мотивите за предишна мандатност са неправилни.

Ответникът – Общинска избирателна комисия Септември, се представлява от своя председател – адвокат М.М.. В изпълнение на законовите задължения и разпореждания на съда е представена административната преписка по издаване на обжалваното решение. В съдебно заседание адвокат М. възразява срещу допустимостта на жалбите и протеста. Оспорва и тяхната основателност. В писмена защита се представят подробни съображения за недопустимост на жалбите и протеста по аргумент на чл. 42, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, като се възразява, че не е налице правен интерес за нито един от жалбоподателите и за районния прокурор. По отношение на жалбата на местната коалиция се възразява срещу допустимостта й, като се сочи, че местната коалиция няма статут на самостоятелно юридическо лице и изпълнява своето предназначение с  приключване на изборния процес. Твърди се, че не е налице валидна представителна власт на пълномощника от ръководството на коалицията. Според ответника нормата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА изключва и допустимостта на протеста на прокурор при РП Пазарджик, тъй като е неприложима разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК. Възраженията по основателността на жалбите и протеста са свързани с установения конфликт на интереси по време на изпълнение на изборната длъжност кмет за период 2015г.-2019г. Последиците от установяването според административния орган не следва да се разпростират извън рамките на текущия мандат, за който е констатирано неправомерно поведение. Аргументи се представят с обосновка на редакцията на приложимите разпоредби от ЗМСМА и отм. ЗПУКИ. Иска се от съда да остави без разглеждане жалбите и протеста като недопустими. Алтернативното искане е да се потвърди решението на ОИК Септември.

Заинтересованото лице – М.В.Р., чрез валидно упълномощен адвокат – С.Т., възразява срещу допустимостта на жалбите на всички правни субекти и протеста на прокурор при РП Пазарджик срещу Решение № 190/07.01.2020г. на ОИК Септември. Обосновава становището си с чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, като счита, че за всички жалбоподатели и за прокурора не са налице специалните законови предпоставки за допустимост на обжалване на отказа на ОИК. Представят се факти за избор за кмет през 2014г. с избран такъв г-н М.Р.; проведените избори на 27.10.2019г., на които г-н М.Р. е избран за нов мандат; влязлото в сила Решение № РС-006-18-019/31.05.2018г. на КПКОНПИ, на 03.01.2020г. с решение на ВАС по адм.д. № 1419/2019г. В становището по същество на спора е направен изключително подробен и аргументиран анализ на приложимите норми при установяването на конфликта на интереси от ЗПУКИ отм., редакциите и приложимостта на нормите на ЗМСМА и по специално на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. При разминаване във времевия обхват, т.е. при прекратено вече изпълнение на публичната длъжност на друго законово или договорно основание, преди влизане в сила на акт за установяване на конфликт на интереси, ОИК според заинтересованото лице, не би могла да прекрати предсрочно правомощията, тъй като по същество те са прекратени, но на друго основание. Последиците от нарушението не могат да се пренасят извън конкретния мандат на публичната длъжност, по аргумент на чл. 29 и чл. 20 от ЗПУКИ отм., както и ограниченията след освобождаването от публична длъжност – чл. 20 а от ЗПУКИ отм. Като подкрепа за приложимостта на хипотезите на чл. 20а, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от ЗПУКИ отм. се анализира и текста на чл. 397, ал. 1 от ИК. Счита се, че оспореното Решение на ОИК Септември е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Пазарджик, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на обстоятелствата, посочени в жалбите и протеста, на доводите и възраженията на страните и като извърши служебна проверка само на обстоятелствата, посочени в жалбите и протеста, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С Решение № РС-006-18-019/31.05.2018г. е установен  конфликт на интереси по отношение на М.В.Р. в качеството му на кмет на Община Септември, лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗПУИК/отм./ във връзка с издаване на Заповед № 57/15.09.2017г. за одобряване на проект ПУП-ПРЗ. С решение № 31/03.01.2020г. по адм.д № 1419/2019г. на Върховен административен съд се отменя Решение № 7437/10.12.2018г. на АССГ и вместо него се постановявя отхвърляне на жалбата на М.Р. срещу Решение № РС-006-18-019/31.05.2018г. Решението на ВАС е окончателно.

Със заявление от 06.01.2020г. Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“, с лице за контакт Н.Б., е представило на ОИК Септември копие на решението на КНКОНПИ и решението на ВАС. Постъпило е сходно искане и от Местна коалиция „БСП за България“ и сигнал от ПП „Политически клуб Екогласност“. ОИК Септември е насрочила заседание на 07.01.2020г. от 17.00ч. По повод сигнала е постъпило Становище от М.Р. с вх. № 302/07.01.2020г., с приложение клетвен лист за встъпване в длъжност за мандат 2015-2019г.; Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ; клетвен лист за встъпване в длъжност за мандат 2019-2023г. и декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от  ЗПКОНПИ.

За проведеното заседание на ОИК Септември на 07.01.2020г. е изготвен Протокол № 27. Заседанието е проведено при наличието на кворум по смисъла на чл. 85, ал. 3 от ИК. В протокола са представени изказванията на членовете на ОИК, обсъдени са представените доказателства, решения на КНКОМПИ и съдебни решения. След проведено гласуване е взето решение № 190/07.01.2020г. за отказ за обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Септември М.В.Р.. Мотивите на колективния орган за отказа са, че решението на КНКОНПИ установява конфликт на интереси по отношение на М.Р. по време на изпълнение на изборната длъжност „кмет“ в периода 2014-2019г. Към настоящия момент е започнал нов кметски мандат за период 2019-2023г. ОИК Септември е счела, че ако законодателят е имал воля последиците от установяването на конфликт на интереси да са разпростира извън текущия мандат, то е щял да уреди нормата с изрично уточнение, както това е направено през 2016г. в чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. По приложението на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА ОИК счита, че не се засяга моментът на влизане в сила на акта, с който се установява конфликт на интереси. За ОИК е налице нова длъжност и нов мандат. Счита се, че обявяването на предсрочно прекратяване на пълномощията може да се отнася само до тези пълномощия, в рамките на които е извършено действието, за което е прието, че представлява конфликт на интереси. Обосновката е, че ако е налице наказание „лишаване от право да за заема определена длъжност“, то щеше да е в чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК. Като санкция тя е трябвало да е изрично посочена в разпоредбата на закона, а именно, че лице, за което е налице установен конфликт на интереси за действие в предходен мандат, не може да бъде кмет. С тези мотиви ОИК Септември отказва да обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември.

Решението на ОИК Септември е обявено на 07.01.2020г.

Срещу Решение № 190/07.2020г. на ОИК Септември са подадени жалба от Местна коалиция „БСП за България/ Партия на Зелените, Движение за радикална промяна, Българска пролет“, регистрирана в ОИК Септември с Решение № 39/15.09.2019г., жалба на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г.; жалба на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, допълнена на 14.01.2020г.  и протест от прокурор при Районна прокуратура Пазарджик на 14.01.2020г.

По отношение на допустимостта на жалбите:

Съгласно чл. 42, ал.5 от ЗМСМА решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Заинтересовано лице в настоящото административно производство е кметът на община Септември – М.Р., поради което е конституиран като такъв в процеса.

Други лица с право на жалба са централните ръководства на партиите и ръководствата на коалициите, които са представени в общинския съвет. Съдът счита, че необходимо условие за право на жалба както за ръководствата на партиите, така и за ръководствата на коалициите, е те да са представени в общинския съвет. Чрез граматическото тълкуване на нормата се стига до извод, че посочените „компетентни съгласно устава“ и „компетентни съгласно решението за образуване на коалиция“, са обособени части, които се отнасят към ръководствата – съответно на партиите и коалициите. Свързването на ръководствата на партиите и ръководствата на коалициите със съчинителния съюз „И“ следва да се тълкува в посока, че другата обособена част в разпоредбата – „които са представени в общинския съвет“, се отнася както за централните ръководства на партиите, така и за ръководства на коалициите. За упражняване на активна процесуална легитимация ръководствата на коалициите следва да се представляват, така както е определено в решението за образуване на коалиция. ЗМСМА в тази специална разпоредба е придал особена правосубектост на ръководствата на  коалициите, които могат да извършват процесуални действия по обжалване на решението и отказите на ОИК пред Административен съд, представлявани съгласно решението за образуването им. Видно от Решение № 39/15.09.2019г. Местна коалция„БСП за България“ е регистрирана местна коалиция, състояща се от БСП за Българя, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет. Местната коалиция е образувана с Решение на коалиционните партии от 12.09.2019г. и ръководен орган на Местната коалиция е Политически съвет на коалицията, състоящ се от представителите на партиите, които към момента на регистрация са С. В. С., Т. С. Т. – К. и И. Г. В.. Тези три лица са ръководният орган – Политически съвет, съгласно решението за образуване на коалиция и същите са упълномощили валидно адвокат Б. да подаде жалба срещу отказа на ОИК от името на местната коалиция. С оглед на тези съображения съдът счита, че жалбата, подадена от Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“, регистрирана в ОИК Септември с Решение № 39/15.09.2019г., е допустима, като подадена от ръководство на коалиция, посочено в чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, в съответния 7-дневен срок от обявяване на отказа на ОИК Септември. Местната коалиция съгласно Решение № 167-МИ/28.10.2019г. на ОИК Септември има разпределени три мандата в местния Общински съвет Септември.

Другите жалбоподатели –   П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г.; Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, не попадат в кръга на субектите с право на обжалване, изброени изрично в законовата разпоредба на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, и техните жалби са недопустими, тъй като те не притежават процесуално право да сезират съда и да обжалват отказа на ОИК да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Община Септември. Тези жалбоподатели не са „заинтересовани лица“, въпреки че са изпратили сигнал до  Общинска избирателна комисия – Септември и по повод на сигнала, ОИК – Септември е постановила своето решение. Те нямат личен, пряк и непосредствен правен интерес и не могат да бъдат страни в съдебното производство. Процесното решение не засяга техни субективни права, не им възлага конкретни правни задължения и не засяга техни законно установени интереси. Съдът счита, че лицата нямат право на жалба, тъй като не са в изрично посочените в разпоредбата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, поради което жалбите на П.Н.Ц. – като съветник и кандидат за кмет, на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., лично и като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ следва да бъдат оставени без разглеждане и производството в частта по тези жалби – да бъде прекратено.

Съдът счита, че Протестът на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик е процесуално допустим. Същият е подаден от надлежен субект по аргумент на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 от АПК/. Решението на ОИК Септември, както и всеки друг индивидуален административен акт, може да бъде оспорен, в т. ч и чрез подаване на протест от прокурор. С подаването на протеста са предприети действия по защита на обществен интерес, свързан със законосъобразното упражняване правомощията общинска избирателна комисия Септември. Прокурорът при РП Пазарджик притежава  материална и функционална компетентност да подаде протест срещу решението на ОИК Септември. Съгласно чл. 16, ал. 1 т. 3 от АПК, прокурорът следи за спазването на законността на административния процес, като започва производства по същия кодекс, когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес, т.е. активната легитимация на прокурора не произтича и не следва да произтича от накърняването на негов личен интерес. Всеки прокурор може да подава протести, с които да инициира съдебно производство за контрол на административен акт по чл. 145 и сл. от АПК, предвид изрично предвиденото право на оспорване за него в чл. 147, ал. 2 от АПК. След като оспорващият прокурор е от Районна прокуратура Пазарджик, в чиято територия попада град Септември, съдът намира, че предприетите действия от него се мотивират със защита на обществения интерес и може да бъдат валидни по обжалване на актове на ОИК по чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА. Процесуалното представителство на прокурора в настоящото дело се осъществи от прокурор от Окръжна прокуратура Пазарджик – функционално съответна на Административен съд Пазарджик, разглеждащ конкретното дело. Ето защо настоящият протест се явява процесуално допустим, като подаден от надлежен субект с активна процесуална легитимация срещу акт, подлежащ на съдебен контрол и в съответните процесуални срокове. Подаден е в 7-дневния срок от обявяване на решението. Съдът съобрази допустимостта на протеста и с практиката на Върховен административен съд – адм. д. № 3539/2017 и адм. д. № 9577/2017г.

По отношение на основателността на жалбата на МК „БСП за България“ и протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик:

По делото се установява, че с решение № 161/26.10.2015г. на ОИК Септември е обявен за избран за кмет на Община Септември на първи тур М.В.Р.. По време на този му мандат 2015-2019 е установен конфликт на интереси с Решение № РС-006-18-019/31.05.2018г. на КПКОНПИ. Решението е оспорено пред Административен съд София град, чието съдебно решение е обжалвано пред касационната инстанция. Върховен административен съд с Решение № 31/03.01.2020г. решава окончателно правния спор, като отхвърля жалбата на М.Р. срещу решението на КПКОНПИ. Решението на Върховен административен съд, с постановяването на което влиза в сила акта за установяване на конфликт на интереси е по време на започнат нов мандат на М.Р. *** 2019-2023г. С решение № 155-Ми/28.10.2019г. ОИК Септември е обявила за избран за кмет на Община Септември на първи тур М.В.Р..

Законът за местното самоуправление и местната администрация в чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА (в сила от 26.05.2016 г.) регламентира, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
В случая спорен момент между страните и релевантен за правния спор са юридическите факти, че установеният конфликт на интереси по отношение на М.Р. е за времето, когато е заемал длъжността кмет за мандат 2015-2019г., като решението на КПКОНПИ, с което се установява този конфликт, е влязло в сила на 03.01.2019г., когато този мандат 2015-2019г. е прекратен с изтичане на срока му и М.Р. е започнал нов мандат, на длъжност кмет на община Септември 2019-2023г., след избирането му за кмет на проведени избори 2019г.

Съгласно чл. 139 на Конституцията орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. Конституцията урежда мандата на кмета, като му предпоставя изпълнението на дейността за срок от 4 години и  същевременно делегира уредбата на реда да стане със закон. Конституционното понятие мандат е установен период от време, в който орган на публичната власт осъществява правомощията, предвидени в Конституцията или в закон. При уредбата на мандата на кмета, в Конституцията е приложен подход на предоставяне на нормативното решение да бъде със закон. В случая – със Законът за местното самоуправление и местната администрация се определя реда, организацията и дейността, включително и срока на осъществяване на държавнически функции на кмета. Основното и общо положение е осъществяването на функциите е за срок на пълен мандат, затова и Конституцията регламентира срок от 4 години. За да са налице условията за предсрочно прекратяване на персоналния мандат на кмета, трябва да са налице определени обстоятелства, настъпили след неговото възникване, и те следва да са изрично определени от Конституцията или от закон, основан на нея. Конституцията не посочва обстоятелствата, но в чл. 139, ал. 1 определя тяхното нормативното решение да бъде определено от закон – ЗМСМА.

В чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА са посочени хипотезите, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на кмет, като в точка 11 на разпоредбата е регламентирано, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Административното производство пред Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по установяване на конфликт на интереси е започнало след подаден сигнал през 2017г. Редът, по който се установява е съгласно Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси(отменен със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. § 3,  т. 3 от ПЗР на закона). Съгласно § 5, т. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията. Установяване на конфликта на интереси с процесното решение безспорно е осъществено по реда на ЗПУКИ отм. Същевременно обаче цитираната разпоредба урежда довършване по досегашния ред само на производствата по установяване конфликт на интереси и производствата по налагане на административни наказания. Не са включени производствата по глава IV и глава V на ЗПУКИ отм. Аргументите на ответника и на заинтересованото лице касаят именно приложението на разпоредбите на чл. 19 и чл. 20 а от ЗПУКИ отм. и същите се считат от тях за относими по отношение на последиците от влизане в сила на решението на КПКОНПИ за установения конфликт на интереси по отношение на М.Р..

С решение № РС-006-18-019/31.05.2018г., влязло в сила на 03.01.2020г., КПКОНПИ е установила наличие на конфликт на интереси по отношение на М.Р., в качеството му на кмет на Община Септември, във връзка с издаване на Заповед № 57/15.09.2017г. Не е спорно между всички страни в процеса, че това е период на мандат на кмета М.Р. 2015-2019г., когато той е заемал длъжността кмет на община Септември. Актът на комисията влиза в сила с постановяване на Решение № 31/03.01.2020г. на Върховен административен съд по адм. д. № 1419/2019г. С решение № 155-МИ/28.10.2019г. на ОИК Септември е обявен за избран за кмет на Община Септември на първи тур М.В.Р.. Тоест от влизане в сила на това решение на ОИК М.В.Р. встъпва на длъжността кмет по ново правоотношение, с мандат 2019-2023г.

Разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА предвижда предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В случая това следва да бъде направено с Решение на ОИК Септември. Нормата задължава ОИК да издаде решение за предсрочно прекратяване на пълномощията при установен конфликт на интереси с влизането в сила на акта по установяване. Правилното тълкуване на нормата сочи, че е налице обвързана компетентност на ОИК и той следва да прекрати предсрочно пълномощията.

Възраженията на ответника и заинтересованото лице, че пълномощията на кмета са прекратени с избирането на нов кмет през 2019г. и така не е налице основание за прекратяване на прекратен мандат, са неоснователни и неприложими. Според съда приложението на нормата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА не е обвързано с длъжността и мандата, за които е установен конфликт на интереси. М.Р. е заемал длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ и поради това е приложен ЗПУКИ и установен конфликт на интереси през периода му на мандат 2015-2019г. Избирането му за кмет на община Септември за мандат 2019г-2023г. е нов юридически факт. Длъжността му по новото трудово правоотношение, породено от пасивно избирателно право, съвпада с публичната длъжност, която е заемел преди този мандат, и за която е  установен конфликт на интереси. Възникналият юридически факт на встъпване в длъжност кмет/независимо на кое населено място/ за мандат 2019-2023г. не може да води до своеобразна „амнистия“ за установен конфликт на интереси, отнасящ се за период от време, когато е бил лице, заемащо публична длъжност, установено с влязъл в сила административен акт. Установеният конфликт на интереси на заемащия длъжността „кмет“ за мандат 2019-2023г. М.Р. за време, през което е бил също лице, заемащо публична длъжност (дори да съвпада с настоящата) е основание за освобождаването му от длъжността по приложение на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА.

Аргумент в подкрепа на това приложение и тълкуване на нормата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е текстът на чл. 80 ал. 1 от ЗПКОНПИ, разпореждащ, че установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. Както бе посочено в мотивна част по – горе Конституцията е делегирала нормативните решения за реда за упражняване на мандата на кмета чрез закон – ЗМСМА. Така чл. 80, ал. 2 от ЗПКОНПИ урежда, че освобождаването от длъжност се осъществява по реда, определен в съответните закони, което в конкретния казус е чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА – специална законова разпоредба. В допълнение и подкрепа на това е и разпоредбата на чл. 67 от Раздел IV Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност на ЗПКОНПИ – Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси или съответно нарушение на чл. 68 или 69, няма право в продължение на една година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема публична длъжност. При тази забрана и прилагането ѝ към лицето, законодателят е използвал за пояснение към „лице“ сегашно деятелно причастие „заемащо“, което означава признак на лице, породен от глаголно действие, извършващо се в момента. Тоест визира се лице, заемащо в момента висша публична длъжност, без да я поставя под условие дали за нея или предходна е установен конфликтът на интереси. Има разлика с предходната регламентация в отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – чл. 20а  (1) Лице, което е заемало публична длъжност и е освободено от длъжността въз основа на влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването да заема публична длъжност. (2) Забраната по ал. 1 не се отнася за длъжности, които се заемат въз основа на упражнено пряко избирателно право. В тази регламентация законодателят използва минало свършено деятелно причастие „заемало“, което би било аргумент за действието на забраната за предходни мандати, като се приложи изключението за длъжностите, които се заемат въз основа на упражнено пряко избирателно право. В приложимия към настоящия казус ЗПКОНПИ не е включено това изключение. Към казуса на М.Р. и установения конфликт на интереси не могат да се приложат нормите на чл. 20а от ЗПУКИ – законът е отменен и приложими са действащите разпоредби на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 80, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 67 от ЗПКОНПИ.

         Съдът счита, че релевантно за приложението на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е моментът, в който е влязъл в сила акта за установяване на конфликт на интереси, без значение за коя от всички длъжност по чл. 3 от ЗПКОНПИ, заемана тогава от лицето, и юридическия факт на заемана от същото това лице длъжност кмет към момента на влизане в сила на установителния акт. При тези предпоставки, Общинската избирателна комисия в условията на обвързана компетентност следва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета. Изводите съответстват и с целта на ЗПКОНПИ, а именно да се изключи всякакво съмнение, че при изпълнение на длъжността, лицето ще е безпристрастно и обективно и така  ще изпълнява своите задължения и упражнява своите правомощия. Обратното би означавало да се създадат предпоставки за съзнателно заобикаляне на разпоредбите на ЗПКОНПИ, избягване на последиците от установен конфликт на интереси и лицата, за които е установен такъв, поради нарушение на служебните си задължения в частен интерес, да продължат да заемат публична държавна служба.

         Възраженията в жалбата на Местна коалиция „БСП за България“ по отношение незаконосъобразността на отказа на ОИК Септември спрямо критериите по дело на ЕСПЧОС – Engel and others v. the Netherlands, съдът счита за неотносими. Посоченото дело касае други области на обществени отношения, които не са от категорията на местното самоуправление и местната администрация и предсрочното прекратяване на пълномощията на местен орган на изпълнителната власт.

         Приетите по делото – Присъда от 13.05.2019г. по НОХД № 651/2017г. на Окръжен съд Пазарджик, Решение на Апелативен съд по НОХД № 435/2019г., Обвинителен акт до ДП № 650/2019г., искова молба и определение от 21.08.2019, определение по гр. Д. № 304/2019г. на Окръжен съд Пазарджик, Решение № 665/24.04.2019г. на КПКОНПИ са неотносими към фактите и обстоятелствата по настоящия правен спор.

По изложените съображения съдът намира оспорения административен акт за издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и в съответната форма, но в противоречие с материалния закон. Това налага отмяна на Решение № 190/07.01.2020г. и връщане на преписката на административния орган. При новото произнасяне ОИК Септември следва да приложи неблагоприятните последици по чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване пълномощията на М.В.Р.,*** с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември, съобразявайки мотивите в настоящия съдебен акт. Административният орган следва да се произнесе в 14-дневен срок от влизане на настоящото решение в сила.

При този изход на делото искането на жалбоподателя Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“,  за присъждане на съдебно-деловодни разноски е основателно. Ответната страна прави възражение за прекомерност на това възнаграждение, което предполага съобразяване с разпоредбата на чл. 78, ал.5 от ГПК, субсидиарно приложима на основание чл. 144 от АПК, която гласи, че при подобно възражение, съдът може да намали възнаграждението минималния до определен размер в чл. 36 от Закона за адвокатурата. Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в чл. 8 , ал. 3 урежда, че за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв. В тази връзка, съдът не следва да намалява уговореното възнаграждение от договора за правна помощ /л. 340 / в частта за уговорени и заплатени 700 лева за процесуално представителство пред Административен съд Пазарджик по адм. д. № 17/2020г. Уговорените и заплатени хонорари за подготовка, обсъждане на казуса, даване на правни съвети, внасяне на жалба и даване на правни разяснения в обща сума от 800 лева, съдът счита за прекомерни и определя същите да бъде присъдени в размерите по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1/09.07.2004г. или в общ размер за тях от 200 лева.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 459, ал. 7 от Изборния кодекс, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември.

ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях.

Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/.

Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

СЪДИЯ:/п/