Съдия Христо Крачунов е новият член на съдийския състав на Административен съд-Пазарджик

Днес, 03.07.2023 г., съдия Христо Крачунов встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик в присъствието на председателя на съда Веселка Златева и зам. председателя на съда Десислава Кривиралчева.

Съдия Христо Крачунов е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 20, т. 8.1. от заседание, проведено на 06.06.2023 г. е повишен на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик.

Има над 18 години юридически стаж, от които в органите на съдебната власт – 13 години и 10 месеца. Кариерата му в съдебната система започва в Районен съд – Видин, след което работи като съдия в РС – Плевен и Софийски районен съд. За периода от 06.03.2023 г. до встъпването му в длъжност в Административен съд – Пазарджик съдия Крачунов е бил командирован в Административен съд – София-област.