Статистиката представи резултати от наблюдението на работната сила в областта през 2018 г.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 74.4%, за лицата със средно образование - 58.0% и за лицата с основно и по-ниско образование - 25.2%

Снимка: Архив

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.8 хил., или 67.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 2.0 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 108.7 хил., или 49.9% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 105.6 хил.

Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 63.8% (68.9% за мъжете и 58.4% за жените), или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 60.4%, и е с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

Безработните лица са 5.3 хиляди.

Коефициентът на безработица намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 4.6%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 54.7 хил., от които 23.2 хил. са мъже и 31.5 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 33.0%, съответно 27.4% за мъжете и 38.9% за жените.

Броят на заетите лица с висше образование е 23.9 хил., със средно – 67.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 17.6 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 74.4%, за лицата със средно образование – 58.0% и за лицата с основно и по-ниско образование – 25.2%.