Статистиката представи данни за раждаемост и смъртност в областта през 2018г.

Публикуваме без редакторска намеса

Снимка: Архив

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2018 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 427 родени деца, като от тях 2 414 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 67 деца (за 2017 г. броят на живородените е 2 347 деца), или с 2.9%.

Броят на живородените момчета (1 238) е с 62 по-голям от този на живородените момичета (1 176), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2018 г. е 9.4 ‰, а през предходните 2017 и 2016 г. той е бил съответно 9.0 и 9.2‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 528 и 886 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.5‰ в градовете и 9.3‰ в селата. През 2017 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 8.9‰.

 

  1. Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението в област Пазарджик по години

(Промили)

Година Раждаемост Смъртност Естествен прираст
(на 1 000 души)   (на 1000 души) (на 1 000 души)
2016 9.2 15.0 -5.8
2017 9.0 16.0 -7.0
2018 9.4 15.0 -5.6

 

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2017 г. е 9.9‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 12.9‰, следват Франция и Швеция – по 11.5‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 7.6‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена в област Пазарджик е 1.85. За сравнение, през 2004 г. той е бил 1.44 деца, а през 2017 г. – 1.75 деца.

През 2018 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.9 години, при 27.2 години за страната. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.2 години за област София (столица) до 23.0 години за област Сливен.

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания.

През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 570, или 65.0% от всички живородени. Относителният дял на живороведите извънбрачни деца в селата (68.8%) е по-висок отколкото в градовете (62.8%).

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

 

Смъртност

 

Броят на умрелите в област Пазарджик е 3 854 души, а коефициентът на обща смъртност  15.0‰. И през 2018 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.

Спрямо предходната година броят на умрелите се е намалил с 297 случая, или с 7.2%. Смъртността сред мъжете (16.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.0‰). През 2018 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 106 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (17.4‰), отколкото в градовете (13.6‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10.3‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.3‰, Кипър – 7.0‰, и Люксембург – 7.1‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 14.8‰, и Литва –  14.2‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.2‰, Монтана – 21.7‰ и Кюстендил – 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.7‰. По този показател област Пазарджик е на 22-то място.

През 2018 г. в страната са починали 358 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 22. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2018 г. е 9.1‰, който нарежда областта на 3-то място. За страната този коефициент е 5.8‰.