Становище на полицейски синдикат, относно Наредба № 8121з-36 / 07.01.2020г.

Архив

Във връзка с обнародваната в ДВ бр.3 от 10.01.2020 г. Наредба №8121з-36 / 07.01.2020г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР, Управителният съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ изразява острото си несъгласие, свързано със следното:

  1. В чл.14, ал.2  на посочената Наредба е включено предложение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН/, представено в хода на общественото обсъждане на проекта, задопускането на смесването на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период за служителите от ГДПБЗН, работещи на смени.

С това допускане се дава възможност в един отчетен тримесечен период работните смени на пожарникарите и спасителите да бъдат с различна продължителност, с което се застрашава екипния принцип на работа, водещо до затруднение при организацията и дейността при осъществяването на пожарогасителната и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи и всички останали задължения, вменени на ГДПБЗН със ЗМВР, а при отработване на произшествия се създават предпоставки с опасност за здравето и живота както на тези служители така и на граждани.

Приемането на този текст е прикрито, чрез процедура при спазване буквата на закона, без да се отчитат последиците от него. Обръщаме внимание, че такава възможност за служителите от ГДПБЗН съществуваше за кратък период от време и бе премахната поради това, че практиката я отхвърли като неработеща и сега отново се експериментира за сметка на човешкия фактор.

  1. С недоумение отбелязваме и факта, че при общественото обсъждане на проекта на тази наредба, не бяха приети предложения за включване в нея на текст регламентиращ преизчисляване на положен нощен труд към дневен такъв, въпреки масова съдебна практика в страната потвърждаваща искове служители от МВР за признаване на това им право. Странно е, че не е взето под внимание, че съдебни дела с такъв иск са хиляди в страната и се увеличават ежеседмично, както и десетките окончателни съдебни решения в полза на служителите по този казус. Не приемането на предложенията за такава разпоредба е безотговорност, която води до това този процес за кратък период да се превърне в най-мащабното в историята на МВР спечелване на съдебни искове срещу това ведомство и най-голямото изплащане на финансови средства от МВР в тази връзка. Материалната щета за МВР е на път да се разрасне до няколко милиона лева.

Считаме, че чиновническите мислене и действия при обсъждане на проекта и при приемане и отхвърляне на аргументирани предложения е в противоречие с мотивите към тях, както и с масовата съдебна практика.

УС на СФСМВР настоява за преразглеждане на разпоредбата на чл.14, ал.2, касаеща смесването на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период за служителите от ГДПБЗН, работещи на смени, и на предложението за преизчисляването на нощния труд към дневен, като се надяваме това да се случи без предприемане на ефективни протестни действия.