След Брекзит: Правото на българите на неотложна медицинска помощ е гарантирано

Снимка: МВнР
Във връзка с изтичащия на 31 декември 2020 г. преходен период на Брекзит за българите във Великобритания е важно да знаят, че правото им да получат непланирано лечение – спешна и неотложна помощ посредством Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или заместващ сертификат е гарантирано на осигурените лица, чийто престой е започнал преди 31 декември 2020 г. и продължава след тази дата. Максималната продължителност на престоя не е определена в закон и зависи от фактическите обстоятелства във всеки отделен случай. Под временен престой следва да се разбира посещение с цел туризъм, краткосрочна командировка, гостуване, обучение.
Студентите от ЕС, включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС, но само ако физически присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г. Пристигането и установяването им там преди края на преходния период е от съществено значение за запазване на правото им на достъп до неотложна помощ в страната чрез Европейска здравноосигурителна карата или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.
Българските граждани и членовете на техните семейства, които са осигурени съгласно българското законодателство и чието пребиваване в Обединеното кралство е започнало преди 31 декември 2020 г. могат да ползват медицинска помощ в пълен обем, която е гарантирана и за британските граждани, след като са се регистрирали към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр S1/S072.
При необходимост от допълнителна информация българските граждани могат да се обърнат към Националната здравноосигурителна каса