Синдикат „Образование“: Настояваме в държавния бюджет да се заложи 30% ръст на учителските заплати

Архив

Синдикат „Образование“ е убеден, че финансирането на образователната система е основен компонент от определяната за приоритетна образователната политика в Република България. Средствата за образование дълги години се формираха на остатъчен принцип, а не като важна национална политика.

През последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. Със закона за Предучилищното и училищно образование се прие, да не се намаляват средствата за образование, като дял от БВП. Заплатите на работещите в Средно и висше образование получиха системен растеж, като в средно образование достигнаха 125% над СБРЗ на страната. Започнаха важни процеси, по отношение на политиката за физическата среда, като изграждане на нови или дострояване на образователни институции, физкултурни салони, разширяване на националните програми за образование и др.

И днес е много важно тази политика на насърчаване и развитие на образованието да не бъде прекъсвана дори за миг. Образованието не е спринт, а маратон – необходимо е време, инвестициите в образование са с най-висок процент на възвръщаемост, разбира се като финансова стратегия на бъдещето на България. Много е важно и средствата за образование, да не намаляват сво дял от БВП, както е регламентирано в ЗПУО.

Поради това тук ще обърнем внимание на необходимостта да се осигурят достатъчно финансови средства по отделни политики:

  1. Настояваме минимум делът на разходите за образование за 2023 година да запази 4,5 %, а в дългосрочен план да достигне 6% от брутния вътрешен продукт на страната.

В тази връзка записаните стойности в проекта на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025 г. са обезпокояващи, още по-притеснителни са заявките за затягане на разходите при изготвянето на бюджета от настоящото редовно правителство. На следващата графика може да се проследи развитието през последните десет години, а таблицата съдържа извадка как изглеждат в момента прогнозите – приета и внесен в Народното събрание проект.

Разходи за образование по КФП като дял от БВП, според актуализираните средносрочни бюджетни прогнози

  2021 2022 2023 2024 2025
2022-2024 приета 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
2023-2025 проект 4,4% 4,1% 4,3% 4,1%

 

Очевидно е, че след като в последните години средствата за образование се увеличават, управленските приоритети се изменят, поради което е заложено делът на разходите за образование като дял от БВП да намалява, което би било пагубно за системата и за образователните институции. Планираното намаление стига до 4,1% през 2025 г.

Нашата национална цел е да стигнем европейските нива на развитие, съответно на разходи за образование. Както може да се види на следващата графика, данните за която са на Евростат, България е на едно от последните места по дял на разходите за образование в ЕС, дори след увеличението. След нас са само Ирландия, Румъния, Италия, Гърция и Словакия. Данните са за 2021 г.

  1. СБРЗ в сектор „Образование“ да запази ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната. В момента началната заплата на педагозите е 1486 лв. и въпреки ръста през последните години, е далеч от средната работна заплата, която към март 2023 г. е в размер на 1 953 лв. Дори средната заплата за сектор образование – 1862 лв., е под средната в национален мащаб за всички сектори.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява в държавния бюджет за 2023 г. да се заложи 30% ръст на учителските заплати от 1.01.2023г. Ако бъде изпълнено това наше искане началната заплата на учителите ще стане 1932 лв.

 

  1. Образователни медиатори на постоянни трудови договори със заплата в размер на 85% от учителската.Досега образователните медиатори се назначават по национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, чието действие приключва в края на месец юни 2023 г., буквално след половин месец. Тези специалисти нямат никаква сигурност за заетостта си, тъй като се ангажират на срочни трудови договори. Обръщаме внимание, че това се прави в нарушение на Кодекса на труда, чл. 68, ал. 4, който казва, че срочен трудов договор може да се сключва повторно максимум веднъж.

Към момента трудовото възнаграждение на образователните медиатори е колкото минималната работна заплата за страната. Настояваме тя да стане 85% от учителската или около 1200 лв. За 1000 медиатори до края на 2023 г. ще са нужни 9 млн. лв. Тук трябва да се има предвид, че през проект „Успех за теб“ ще могат да се реимбурсират около 50% от заплатите на медиаторите за период от 5 години, което означава, че в годишен план необходимите средства от държавния бюджет ще бъдат пренебрежимо ниски.

  1. Компенсиране на общините за отпадналите приходи от такси– невижданата от 25 години инфлация и преминаването към свободен пазар на електроенергия поставят детските градини и ясли в невъзможност да покриват разходите за отглеждане на децата. Намираме за наложително да се актуализират средствата за покриване на пълното освобождаване на родителите от такси, така че да не страдат техните деца. Синдикат „Образование“ смята, че за тази цел са необходими 120 млн. лв. Ако тези средства не се осигурят, следва да се върнат таксите за материални разходи в образователните институции детски градини.
  2. Подобряване на материалната база– както досега, следва да се заложат средства, с които да се продължи политиката на изграждане и надстрояване на детски градини и ясли, за да се увеличат местата в тези образователни институции и родителите да имат възможност да се върнат на работа. Политиката за  изграждането и ремонтиране на физкултурни салони и игрища в училищата следва да се продължи, за пълноценно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и за да се преодолеят пагубните въздействия от пандемията към българските учениците, които по изследване на МЗ имат средно затлъстяване от 6 кг. от този период. Смятаме, че тук са нужни 200 млн. лв.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично напомня, Европа не може да си позволи недофинансирано образование. Нека се вслушаме в призива на Европейския синдикален комитет по образование, и Интернационала по образование, че парите за образование са инвестиция в бъдещето!

Не може да пледираме за качествено образование, като го обричаме на недофинансиране и стопиране на започналите важни национални образователни политики.

Призоваваме Ви да подходите отговорно към българското „Образование“ и да продължите развитието, като заложите необходимите разходи в държавния бюджет за настоящата и стратегия за бъдещите години.

Синдикат „Образование“ не е снел най-високата степен на стачна готовност и е готов да призове учителите и служителите на протест, ако българското правителство и финансовия министър г-н Асен Василев обрече българското образование на недофинансиране.

Учителите са готови, да протестират, да не завършат учебната година документално, да не започнат новата или да започнат нова национална стачка, като тази през 2007г.

д-р Юлиян Петров