Синдикат иска мандатност на училищните директори

Вижте насоките, в които синдикатът ще активизира дейността си

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подготви и ще представи на X конгрес на КТ „Подкрепа“ на 09.02.2019г. резолюция за българското образование: „Изграждане на образователни макрополитики в системата на образованието в условия на ефективен национален социален диалог“.

Синдикат „Образование“ в колаборация с Конфедерацията на труда „Подкрепа“, като отчита липсата на национална стратегия за българското образование като приоритет и гаранция за устойчивост и просперитет, като съзнава своята роля и отговорност за бъдещето на образователната система и дълга към работещите в нея, счита за наложително да активизира настойчиво и последователно своята политика и енергични действия за постигане на:

 • Излизането на синдикатите от ролята на формален партньор, посредник или медиатор в националния образователен диалог; ползване на ефективни политики и механизми за активен и резултатен социален диалог за реформиране на българското образование по европейски и световни стандарти; влизане в ролята на водеща страна в процесите по изграждане на политики; постигане на законова норма на резултатите от макрообразователния диалог;
 • Префокусиране на по-високо ниво на социалния диалог за формиране на образователни политики в Република България, като се включат представителните синдикати, българското правителство и съответните браншови работодателски структури. Създаване на предпоставки и възможности за партньорство между професионалното образование и бизнеса;
 • Създаване на национален научен институт по образование, който да анализира и обобщава българския и световен опит, да планира и предлага правилни стратегии и политики;
 • Приоритетно финансово осигуряване и обезпечаване на образователните дейности в Република България с поне 6% от БВП;
 • Повишаване на ролята на синдикатите при формиране на национална политика по подбора и при задържането на млади учители в системата;
 • Възможност за активна позиция и засилено влияние на синдикатите в структуриране на модел за профилактика, превенция на професионалните заболявания и професионално „изгаряне“ и създаване на компенсаторни механизми за съхраняване ефективността на учителската професия;
 • Включване на задължително Гражданско образование в българската образователна система и създаване на механизми за отпор на нарастващата агресия в българските образователни институции;
 • Политика за анализ, реформиране и приоритет на професионалното образование – „България – 21 век“ с активно участие и партниране на всички нива с институциите, отговорни за развитието на професионалното образование;
 • Нова политика за подбор, ценз и назначения на директорите в системата на средното образование със задължителното участие на представителните синдикати. Въвеждане на мандатност на директорите на образователните институции;
 • Формиране на макрополитика за възраждане на професионалното образование и преодоляване на неговите диаметрални различия с пазара на труда. Активизиране включването на социалните партньори в системата на ПОО;
 • Разширяване на участието и отговорността на социалните партньори в професионалното образование – организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение);
 • Ускорено изграждане на принципно нова дигитална среда на комуникации във всички образователни и административни процеси на средното образование.
 • Политика за привличане и задържане на деца и ученици, останали извън обхвата на образователната система с ангажиране на оторизираните министерства и институции и обществени организации.

 

 • Политика за баланс на половете в кадровия състав на педагогическите специалисти.