„Сектрон“ ООД ще монтира и поддържа видеонаблюдението в Пазарджик

Първоначално ще се инсталират 28 камери

Снимка: Архив

„Сектрон” ООД е избран за изпълнител на проведена обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видео оборудване. Поддръжка на изградената система за видеонаблюдение.” След като избраният на първо място изпълнител „Димирома Ню Линк” ДЗЗД, гр. София отказва да сключи договор – поради многото поети ангажименти, на основание чл. 112, ал. 2, във връзка с ал. 3 от ЗОП, ще бъде поканен класираният на второ място участник „Сектрон” ООД, гр. София, след влизане в сила на Решението за изменение на Решението за избор на изпълнител и със същият ще бъде сключен договор.

Предвижда се поетапно изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение, включваща видео камери, разположени на възлови места (10 входно-изходни точки) в гр. Пазарджик и Център за наблюдение и контрол (ЦНК). На възловите места ще бъдат разположени общо 17 видеокамери за разпознаване на номера и 11 панорамни видеокамери. Сигналът от всички камери ще се предава до Център за наблюдение и контрол (ЦНК), разположен в РПУ – Пазарджик, на адрес пл. „Съединение“ № 2.

Изпълнението на поръчката обхваща следните дейности:

– поетапно изграждане, внедряване и поддръжка на системата за видеонаблюдение и контрол;

– доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видео оборудване, предназначено за изграждане на система за видеонаблюдение в град Пазарджик;

– поддръжка на изградената система.

За доставка на оборудването, инсталирането и въвеждането му в експлоатация участникът „Сектрон” ООД е предложил цена в размер на 127 592,00 /сто двадесет и седем хиляди петстотин деветдесет и два/ лв. без ДДС, която е формирана като сбор от цените за изграждане на отделните обекти.

За едномесечна абонаментна такса за обслужване и поддръжка на един конкретен обект, разположен на която и да е от входно-изходните точки на територията на град Пазарджик дружеството е предложило цена от 0,01  /нула цяло и една стотна/ лв. без ДДС.