РУО-Пазарджик: 1807 ученици са класирани на първи етап, няма да се закриват паралелки

116 ученици не са класирани на нито едно място в нито едно училище

Снимка: Дарикнюз

Общият брой на учениците, подали заявления за участие в приема за учебната 2020/2021 год., е 1923, съобщиха от РУО-Пазарджик. От тях класирани на първи етап са 1807. 116 ученици не са класирани на нито едно място в нито едно училище.

След анализ на пълняемостта на паралелките на първи етап на класиране, на броя на учениците и на спецификата на съответните населени места началникът на РУО – Пазарджик не предприема действия по закриване на паралелки. Това се дължи на предварителната дейност от страна на РУО – Пазарджик по изготвянето на балансиран държавен план-прием за учебната 2020-2021 година.

Подробно аргументите за това решение са следните: Броят на учениците, които не са класирани на първи етап – 116, е резерв, който ще бъде използван за попълване на незаети места във втори етап на класиране. Броят на учениците, които въобще не са подали заявления за класиране – 307, също предполага възможност за попълване на незаети места на трети етап на класиране. В случай че сега се предприемат действия по закриване на паралелки, местата за тези ученици в следващото класиране не биха били достатъчни.

Сред утвърдените професионални паралелки за учебната 2020/2021 година десет са включени в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – съгласно Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020-2021 година – обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.

С наличието на незаети места за трети етап на класиране, съобразени със спецификата на съответното населено място, некласираните и неподали заявления седмокласници ще имат възможност за по-добър избор за продължаване на образованието си.