РИОСВ-Пазарджик провери сигнал за изтичане на киселина от площадката на „Биовет“АД

Колектор за отпадни води

Вчера, в 14.55 ч. на „Зеления телефон“ на РИОСВ-Пазарджик е подаден сигнал за изтичане на киселина по тротоара и уличното платно пред „Биовет“АД в гр. Пещера.

Директорът на РИОСВ незабавно сформира екип, който беше на мястото в 15.45 часа и извърши проверка, съвместно с експерти на РЛ Пазарджик. Установено е, че е имало изтичане на азотна киселина, в следствие на разлив от автоцистерна при разтоварване. Към този час изтичането е спряно. Тротоарът и улицата са измити.  Водите от измиването са постъпили в дъждоприемна шахта на градската канализация, не са попадали върху почва.

В участъка на изтичането разлятата киселина е абсорбирана с пясък и е неутрализирана с калциев карбонат и вода. Действията на оператора са в съответствие с мерките при аварийно изпускане, посочени в информационния лист за безопастност на производителя на киселината. Площадката е почистена и измита. В района на разлива не се усеща миризма от изпарения на азотни окиси. Азотната киселина не се класифицира като опасна за околната среда и токсична за водни организми, но при разлив, концентрираната киселина отделя токсични изпарения във въздуха.

Попадналото количество киселина в градския колектор е отведено до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Измерно е рН на водата, на входа на ГПСОВ. Вероятно, заради малкото количество киселина, попаднало във водата, не е отчетено понижение на стойностите на рН.

В биобасейна също не е установено отклонение на стойностите на рН. Взети са водни проби от вход и изход на Градската пречиствателна станция на Пещера. И към момента, там се извършва непрекъснато измерване и наблюдение на показателя рН на водата.

Анализ на водните проби извършва Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик. Резултатите ще бъдат оповестени през следващата седмица.