РИОСВ-Пазарджик извърши проверка по два сигнала за замърсяване на реки в областта

Сигнал за оцветени в оранжев цвят води на реката, минаваща през село Оборище, е подаден на „Зеления телефон“ на РИОСВ-Пазарджик. Екоинспекцията е извършила съвместна проверка с експерти на Регионална Лаборатория към ИАОС.

Взета е водна проба от р. Панова. По течението й няма точкови източници, заустващи отпадъчни води. Моментните показатели на водите й са в рамките на допустимите норми. Не е констатирано замърсяване.

На „Зеления телефон“ е получен и сигнал за изтичане на отпадъчни води в река Тополница в село Калугерово, от канализационни тръби зад детската градина.  Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до Община
Лесичово.