РИОСВ наложи санкции за близо 100 000 лева през 2019г.

Постъпилите суми в бюджетите на общините трябва да се използват за екологични дейности

Архив

През 2019 г. РИОСВ – Пазарджик наложи глоби и санкции за нарушаване на екологичното законодателство в общ размер 98 900 лева, сочат обобщени данни от дейността на инспекцията. През годината експертите извършиха 1086 планови и извънредни проверки на 670 обекта и взеха участие в 54 междуведомствени комисии.

За установени несъответствия са издадени 342 предписания, съставени са 30 акта за установени административни нарушения, издадени са 30 наказателни постановления. Събраните през 2019 г. суми от наложени глоби и санкции са на стойност 91 728 лева. Наложените месечни текущи или еднократни санкции са на стойност  28 170 лева. От тези средства – 23 724 лева са постъпили в бюджетите на общините Пазарджик (5 892 лв.) и Пещера (17 832 лв.), на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти.

Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.

За периода са издадени три акта за установяване на публично държавно вземане на общините Велинград, Пазарджик и Септември за невнесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и законна лихва за забава, в размер на 1 293 671.38  лева. По предадени от РИОСВ актове за публични държавни вземания през 2019 г. НАП събра в полза на републиканския бюджет сумата от 2 752 201.47 лева по невнесени от общини задължения за отчисления в периода 2015 – 2017 година.

През последната година, на „зеления“ телефон и по електронната поща на РИОСВ  Пазарджик са приети и отработени 86 сигнала и 5 жалби. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции.