Проведе се първата среща по проекта „Моят виртуален град“

Проектът повишава знания по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда

Снимка: Община Пазарджик

На 25-ти октомври се проведе първата партньорска среща по проект „Моят Виртуален Град“ в сградата на общинска администрация на гр. Пазарджик. Проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници. От българска страна, пилотно училище ще бъде Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Община Пазарджик ще участва като представител на местното управление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по 3 организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

 

Повече за проекта:

Учениците от средните училища са „утрешната“ демократична сила на нашето общество и те ще трябва да участват активно във всички сфери на икономическия, екологичен и социален живот на местно равнище. Предишен опит показва, че познанията им в тези области са оскъдни, както и липсата на желание за активно участие в различни дейности на местната общественост. Проектът цели да повиши уменията и знанията на настоящи и бъдещи ученици от средните училища свързани с различните предизвикателства, с които ежедневно се сблъскваме в обществения живот, като по този начин станат активни членове на техните местни общности. За да постигнем това, проектът ще се фокусира върху повишаване на уменията и знанията на учителите в области като екипна работа и сътрудничество, които ще доведат до разработване и изпълнение на общи образователни подходи, насочени към техните ученици.

 

Проектът цели също така да представи предимствата на образователния подход „учене чрез действия“ по теми, които са от голям обществен интерес. Учителите ще се запознаят и възприемат иновативни практики за образование, а част от обученията включват теми като: отворени образователни ресурси (OER Web 2.0), платформа за сътрудничество и обмяна на добри практики eTwinning, с цел повишаване на уменията при използване на съвременни ИКТ (бел. ИКТ – информационни и комуникационни технологии) техники за преподаване, водещи до по-атрактивни за учениците образователни подходи.

 

Съвместната работа в екип ще допринесе за установяване на добри партньорски взаимоотношения между участващите организации, ще повиши цялостните им знания и умения за създаване и изпълнение на нови проекти. Ползите за училищата ще бъдат свързани с повишаване качеството на образованието, чрез нови методологии и възможности за наука и знания, чрез създаване на мрежи за сътрудничество с техни колеги от други държави и чрез повишаване на уменията за международно сътрудничество. От гледна точка на учениците, проектът има за цел да допринесе за изграждането на едно младо европейско гражданско общество, което да е пионер в активното участие и повишаване на знанията относно въпроси и проблеми свързани с местната общественост.