Приеха предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в областта

В заседанието на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие участваха  директори на „Бюра по труда“, Представители на общините, на синдикатите, РУО Пазарджик, Дирекция „Областна инспекция по труда“ Пазарджик, Българо-германски център за професионално обучение Пазарджик.

Момент от заседанието

Заместник областният управител Петър Белчев проведе днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъдено и прието Предложението на РУО Пазарджик за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

За учебната 2020/2021  г. професионално образование и обучение ще се реализира в 26 училища, от които 15 професионални гимназии / 9 – държавни/, 7 средни училища: В планираните 59 професионални паралелки ще се предложи обучение по професии и специалности от повече от 20 професионални направления. Предложението на РУО – Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализиран списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 год. Взети са под внимание постъпилите  заявки от работодателите за обучение по определени професии и специалности за дуална система на обучение, както и броят завършващи VІІ клас и ХI клас по населени места. Професионалното обучение по професии и специалности,  предложено за учебната 2020/2021 год. във всички училища е подкрепено от местния бизнес, съобразено е с плановете за развитие на общините и със заявките от работодатели.

Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта  е  общо 2296 и те ще кандидатстват за прием в 31 профилирани и 59 професионални паралелки. Броят ученици, завършващи Х клас през 2019/2020 год. в обединените училища е 77. Предвижда се обучение по 3 професии, включени в списъка на защитените от държавата) и по 14 специалности от професии, с прогнозиран недостиг за 2020/2021 година.  В предложението са включени и 10 паралелки – дуална система на обучение, които имат пълната подкрепа на регионалния бизнес.

Директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Пловдив – Фани Николова, представи по време на заседанието основните акценти от Националния план по заетостта за 2020 г. Ще се работи с фокус към безработните младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., безработните над 50 годишна възраст, безработните лица с трайни увреждания, както и заети лица, желаещи да сменят работата си. За разработването на регионални програми за заетост, за област Пазарджик са предвидени 220 296 лв.

В заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие участваха  директори на „Бюра по труда“, Представители на общините, на синдикатите, РУО Пазарджик, Дирекция „Областна инспекция по труда“ Пазарджик, Българо-германски център за професионално обучение Пазарджик.