Приеха плановете за действие при епидемична обстановка на специализираните институции във Велинград

Снимка: Община Велинград
Общинският щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 във Велинград прегледа и обсъди Плановете за действие в условията на епидемиологична обстановка на специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип. Те са разработени от ръководителите на съответни социални услуги, съгласно указанията на Министерството на труда и социалната политика.
На територията на община Велинград социални услуги от резидентен тип и специализираните институции са Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2, Защитено жилище „Велина”, Дом за стари хора „Ела”. Всички те са разработили и представили Планове за действие в условията на COVID-19.
Плановете за действие съдържат мерки за предотвратяване и превенция, насочени към потребителите и персонала.