Обявиха приемните дни на ръководството на община Пещера

Пещера. Общинска администрация обявява, че приемен ден на арх. Лазар Ковачев – Главен архитект на Община пещера е  всеки понеделник от 14:30 часа до 17:00 часа.

Припомняме, че приемните дни на ръководния екип на Община Пещера са :

Йордан Младенов – Кмет на Община Пещера – всеки понеделник от 14:00 часа до 17:00 часа;

 Инж. Николай Атанасов – 3аместник-кмет с ресор: териториално и селищно устройство, общинска собственост, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, Общинско търговско дружество ВКС-ЕООД, отбранителна и мобилизационна подготовка. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти – всеки вторник от 14:30 часа до 17:00 часа;

 Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет с ресор: финанси и човешки ресурси европейски фондове и обществени поръчки, МКБППМН, Общинско предприятие „Обредни дейности“, трудова заетост и подпомагане, Клубове на инвалида, пенсионерите и диабетиците, звено Крепост „Перистера“, координация с органите на полицията и съдебната система. Ръководи координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти – всяка сряда от 14:30 часа до 17:00 часа;

 Елена Рядкова – 3аместник-кмет с ресор: образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси, спорт и туризъм, функция – здравеопазване. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите а управление на проекти- всеки четвъртък от 14:30 часа до 17:00 часа;

 Галина Стоянова – Вр.ИД Секретар с функции: дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, обществен ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на местните поделения на вероизповеданията, настойничество и попечителство. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите а управление на проекти – всеки петък от 14:30 часа до 17:00 часа.

 

Посещенията при кмета на общината се извършват след предварително записване само в приемния ден от 8:30 до 12:30 часа на гише № 2 и № 3 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17,  или на тел. : 0350/6-22-03; 6 -22-08.