Препоръчват ограничаване ползването на водите на Стара река в Пещера

Във връзка с получен сигнал  за замърсяване на Стара река, над град Пещера при уширението на разклона за пещера „Снежанка“ и на основание чл.15, ал. 1, т.1 от ЗООС,  Община Пещера предупреждава населението за възможно замърсяване на водите на Стара река и ограничаване на ползването им.

С писмо 24-05-17/13.07.2021г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Пещера е информирана за необходимостта от извършване на анализ на качеството на питейните води от водоизточници,  разположени в терасата на река Стара река от страна на ВКС-Пещера и РЗИ-Пазарджик,  както и даването на  указания за тяхното ползване  от населението.

След получаване на резултатите от проведените анализи, Община Пещера ще бъде информирана за установеното състояние на водите на река Стара река и незабавно ще информира населението.