Компютри и таблети ще бъдат закупени на малчуганите от Центъра за настаняване от семеен тип в Пещера

Община Пещера кандидатства с проектно предложение по обявена процедура за набиране на проектни предложения от общини по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, съобщават от там. Бюджетът на програмата е 1 млн. лева. Средствата са от Министерството на труда и социалната политика.
Преносими компютри и таблети ще бъдат закупени на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания в града.
С проекта ще се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социалната услуга, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, както и ще се подпомогне тяхната самостоятелност.
С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година и преминаване в следваща форма на обучение.