Преизбраха Веселка Златева – Кожухарова за председател на Районен съд

Веселка Златева – Кожухарова е с 22 години юридически стаж. От 2000 год. е съдия в Районен съд – Пазарджик като разглежда граждански дела

Веселка Златева - Кожухарова

Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет с 13 гласа „за“  единодушно избра съдия Веселка Златева – Кожухарова за административен ръководител-председател  на Районен съд – Пазарджик за втори мандат.

Веселка Златева – Кожухарова е с 22 години юридически стаж. От 2000 год. е съдия в Районен съд – Пазарджик като разглежда граждански дела.

Съдия Златева – Кожухарова представи визията си за работата на районния съд като акцентира върху кадровия проблем и високата натовареност. Въпроси към кандидата отправиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Вероника Имова. Те поискаха становище по важни за организацията в съда теми като съдебното изпълнение, начина на разпределение на делата и постигнатата еднаква натовареност на съдиите, оптималната щатна численост, взаимодействие с Административен съд – Пазарджик, заповедно производство.

Преди гласуването в подкрепа на положителния вот се изказаха Цветинка Пашкунова, Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Вероника Имова. Те се мотивираха с висок професионализъм, отдаденост на работата, ценен административен опит, активност и рационалност при вземане на управленски решения, отлично взаимодействие със съдийския екип, единодушно издигнал кандидатурата й за административен ръководител.