През последното тримесечие на 2021-ва: В областа е започнал строеж на 80 жилищни сгради, 57 от тях в Пазарджик

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 80 жилищни сгради със 127 жилища в тях и 16 998 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради/офиси с 920 кв. м РЗП и на 79 други сгради с 87 074 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  намаляват с 8.0%, жилищата в тях – с 40.1%, а общата им застроена площ – с 27.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение със 79.5%, както и  при тяхната РЗП – със 173.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 21.2%, разгънатата им застроена площ – с 3.4%, докато жилищата в тях намаляват с 9.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава със 100.0%, а общата им застроена площ – близо три пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 113.5% , а разгънатата им застроена площ – над пет пъти.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 357, Пловдив – 352, София – 170, Варна – 157, и Бургас – 151. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 212, Пловдив – 3 010, Варна – 1 332, Бургас – 562, и Стара Загора – 378.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 57 жилищни сгради със 102 жилища в тях и с 13 011 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради/офиси с 540 кв. м РЗП и на 44 други сгради със 71 417 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.4%, жилищата в тях – с 43.3%, а разгънатата им застроена площ – с 31.4%. Започнатите други сгради са повече с 4.8%, както и тяхната РЗП – със 139.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 46.2%, като жилищата в тях намаляват – с 8.9%, а разгънатата им застроена площ се увеличава – с 2.6%. Броят на започнатите други сгради нараства с 63.0%, а тяхната РЗП – над десет пъти.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 245 жилищни и 29 други сгради; Пловдив – 192 жилищни и 65 други сгради; София – 142 жилищни и 32 други сгради; Варна – 108 жилищни и 59 други сгради; Бургас – 141 жилищни и 23 други сгради.