Представят проекта „Нашият глас е важен! – Овластяване на младежите в малки населени места в област Пазарджик”

Проектът „Нашият глас е важен! – Овластяване на младежите в малки населени места в област Пазарджик” ще бъде официално представен през медиите и обществеността. Той е на Сдружение „Младежка инициатива за развитие”.


Сдружението е създадено през януари 2019 г. в рамките на проект
„Младежки прилив”, на Сдружение „Център за обучение и услуги”.
Регистрирано е от младежи на възраст до 29 години на територията на община Лесичово.

Основните му цели са да повишава квалификацията и
уменията на младежите, да подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение, да насърчава младежкото участие и др.

Цел на настоящия проект е да осигури мотивация и възможност на младите хора от малки населени места за активно гражданско участие в разрешаването на актуални проблеми. В рамките на проекта 40 младежи ще бъдат обучени в организиране и провеждане на кампании. Ще бъдат проведени 4 кампании на местно ниво, които да доведат до разрешаването на актуален проблем на младите хора.


Проектът ще се реализира в четири населени места – гр. Брацигово, с.
Исперихово, с. Лесичово и гр. Стрелча. Проект „Нашият глас е важен! – Овластяване на младежите в малки населени места в област Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и
спорта.