Предлагат на обществено обсъждане увеличението на такса смет в община Пазарджик

Предстои общественото обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик. Обсъждането ще е на 7 август от 10 ч. в Пленарна зала.

На сайтовете на Общината и на Общинския съвет е качена информацията за това колко струва сметосъбирането и сметоизвозването и колко се събира от такса смет.

Според внесения от кмета Тодор Попов доклад при сегашния размер на таксата за ТБО очакваните постъпления за 2022 г. възлизат на на 9 331 008 лв. В същото време разходите по План-сметката за ТБО за 2022 г. са 14 611 390 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2022 г. Тъй като не е спазено изискването на чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество се предлага увеличение на такса смет в следния размер:

1. Да се увеличат промилите за ТБО за застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
2. Да се увеличат промилите за ТБО за застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
3. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в гр. Пазарджик от 2,9 на 3,9 промила върху данъчната оценка на имота.
4. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в останалите населени места от 5,0 на 7,7 промила върху данъчната оценка на имота.
5. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
6. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
7. Да се увеличат промилите за ТБО за нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване от 13,5 на 19,5 промила, върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.
8. Да се увеличат промилите за почистване на местата за обществено ползване при подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци от 3,7 на 4,5 промила върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.
9. Да се увеличат годишни такси за ТБО по видове съдове, както следва:
9.1 за контейнер тип „бобър” гр. Пазарджик 1,1 куб. м. от 4967 лв. на 5192 лв., в т.ч.:
9.1.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 2 232 лв.
9.1.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –2960 лв.
9.2 за контейнер тип „бобър” Мокрище, Главиница, Ивайло 1,1 куб. м. от 1 417 лв. на 1481 лв., в. т.ч.:
9.2.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 636 лв.
9.2.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –845 лв.
9.3 за пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м. от 268 лв. на 275 лв.
9.3.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 191 лв.
9.3.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –84 лв.
9.4 за кофа с обем 0,11 куб. м. от 268 лв. на 275 лв., в т.ч.:
9.4.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 191 лв.
9.4.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –84 лв.
9.5 за кофа с обем 0,24 куб. м. от 257 лв. на 292 лв., в т.ч.:
9.5.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 108 лв.
9.5.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –184 лв.
9.6 за контейнер тип „бобър” в останалите 28 населени места 1,1куб.м. от 1168 лв. на 1332 лв., в т.ч.:
9.6.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 487 лв.
9.6.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –845 лв.
9.7 за контейнер 4 куб. м от 7 448 лв. на 8 155 лв., в т.ч.:
9.7.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 5 083 лв.
9.7.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –3 072 лв.

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2022 година е, както следва:

  1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. В плана по сметката са включени средствата, необходими за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените средства са в размер на 5 303 575 лв.
  2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци. В плана по сметката са включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в регионалното депо. Средствата са предвидени / в размер на 5 925 520 лв./ на база анализ на разходите за периода от пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци.

За 2022 година се предвижда да бъдат събрани 55 000 тона  битови отпадъци.

  1. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване. В плана по сметката са включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, зимно почистване на уличните платна, площади и др.територии за обществено ползване в Община Пазарджик; дейности свързани с почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за: организиране на кампании за почистване на населените места; противообледенителни материали за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти.

Средствата се планират в бюджета на Община Пазарджик за 2022 година съгласно Единната бюджетна класификация по дейности „Чистота”, „Озеленяване”  и „Обредни дейности”. Предвидените средства за 2022 г. са в размер на 3 382 296 лв.

 

Подробните изчисления и проекта на решението, което ще бъде на вниманието на общинските съветници през септември са качени на сайтовете на ОбС и на Общината.