По разпореждане на Прокуратурата през месец декември контролът на строителните обекти е допълнително завишен

Снимка: Дарик нюз

Главна инспекция по труда насочи през декември допълнителен инспекторски ресурс за контрол в строителството в изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура. Секторът традиционно подлежи на целогодишен засилен контрол поради установения през годините висок риск на строителните обекти както по отношение безопасността на труда, така и по използване на недеклариран труд. За целта ежегодно се планира специална мярка в плана за дейността на Агенцията. Контролът в строителството се засилва допълнително през летния сезон, когато се активизират строително-монтажните дейности.

За 11-те месеца на 2020 г. на строителни обекти са извършени 4541 бр. проверки – над 13% от всички 34 186 бр. Установените нарушения са 22 574 бр. от общо 140 960 бр. От установените при извършване на строително-монтажни работи нарушения 14 761 бр. са по осигуряване на здраве и безопасност при работа и 7701 бр. са по осъществяване на трудовите правоотношения. За сравнение при общия контрол това съотношение е около 50 на 50.

Секторът е на челно място по използване на недеклариран труд, заради който работодателите задължително се санкционират с минимум 1500 лв. за всеки установен случай и губят право на участие в обществени поръчки в срок от три години. От друга страна предоставянето на недеклариран труд лишава работещите от социални и осигурителни права. Установените случаи на работа без трудов договор в строителството са 628 бр. от общо  2423 бр. или всяко четвърти от този вид нарушения. Спрямо работещите без трудови договори в по-голяма степен се пренебрегват правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа – не им се провеждат инструктажи и обучения, не им се осигурява работно облекло и лични предпазни средства. За тях не важи задължителната за сектора застраховка „Трудова злополука“ и нямат право на обезщетение при болничен или при инцидент.

За отстраняването на всяко от установените нарушения са предприети принудителни административни мерки, а в някои случаи е потърсена и административна отговорност, с което са предотвратени и евентуални трудови инциденти. Традиционно около 2/3 от актовете за спиране на работни места, машини и съоръжения и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите, са в строителството. За единадесетте месеца на 2020 г. в сектора са издадени 130 бр. актове за спиране от общо 203 бр. са издадени за строителни обекти. Секторът е първенец и по издадени актове за установяване на административно нарушение – 1567 бр. от общо 7012 бр. (22% от всички). По отношение на актовете за нарушения, свързани с безопасността на труда – почти половината са издадени на строителни обекти – 532 бр. от 1140 бр. общо.

Въпреки че строителството остава секторът с едно от най-високите нива на трудов травматизъм, данните на Националния осигурителен институт показват, че осъществяваният през годините засилен контрол дава положителен резултат. При в пъти по-големи строителни обеми броят на злополуките е по-нисък в сравнение с 2010 г., когато започва отчитането им по нова, общоевропейска методика. Тревожен е фактът, че в огромната си част трудовите инциденти на строителните обекти са напълно предотвратими, ако се спазват правилата за безопасност. Резултатите от контролната дейност показват, че сериозна предпоставка за допускането им е липсата не само на квалифицирани и обучени строителни работници, но и на работодатели и длъжностни лица, на които по закон е вменено да въвеждат правила по безопасност и здраве при работа и да упражняват контрол по спазването им.

Най-често инцидентите са поради пренебрегнати изисквания за обезопасяване на обектите при работа на височина. Използват се скелета, които не са обезопасени по надлежния начин, нямат стълби за слизане и качване и се налага работещите да използват за това способи, застрашаващи живота и здравето им. Друго често нарушение е липсата на обезопасяване на технологичните отвори или на подходящо такова  – често се използва покритие, което не е достатъчно здраво и поддава при натиск. Не се отстраняват стърчащите краища на армировката от плочите, които създават предпоставки за тежки наранявания на работещите при спъване и падане.

Инспекцията по труда постоянно предприема действия за повишаване информираността на работодатели и работещи на строителните обекти. В рамките и на настоящите проверки, възложени от Върховната административна прокуратура, се предоставя информация за публикувани на сайта полезни материали за осигуряване на здраве и безопасност при работа. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират на работодателите функционалностите за онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска, разработен специално за сектор „Строителство“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.