Пенсионира се съдия Ивета Парпулова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Ивета Парпулова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик с отличия „личен почетен знак първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Парпулова е поощрена по предложение от Председателя на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова по повод навършване на 65-годишна възраст и пенсионирането ѝ.

Ивета Парпулова правораздава в Окръжен съд – Пазарджик повече от 21 години като целият ѝ юридически стаж – над 41 години, е прослужен изцяло в органите на съдебната власт. В периода от 1979 г. до 1980 г. е била стажант-съдия в Окръжен съд – Пазарджик. Съдийската ѝ кариера започва в края на 1980 г. като младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик. От месец декември 1982 г. е назначена като съдия в Районен съд – Пазарджик, където в периода 1991 – 2000 г. заема длъжността Председател. През 2000 г. с решение на ВСС е назначена за съдия в Окръжен съд – Пазарджик, а през 2008 г. е избрана за Административен ръководител на същия съд, която длъжност заема до 2013 г., след което до настоящия момент работи като съдия в Наказателна колегия на Окръжен съд – Пазарджик.

В предложението за поощряване на съдия Парпулова е посочено, че с дългогодишната си съдийска практика и административен опит се е доказала като професионалист, отличаващ се с добрата си организация на работа и образцовото изпълнение на служебните си задължения. През годините непрекъснато е повишавала професионалната си квалификация и подготовка и е преминала през множество допълнителни квалификации.

Обърнато е внимание, че е спазвала неизменно професионалната етика на съдиите и при вземането на решения е отстоявала професионалната си позиция и не е допускала въздействие. Срещу нея не са образувани дисциплинарни производства, не са постъпвали сигнали по ЗПУКИ, няма висящи производства и влезли в сила административни актове. Направен е извод, че резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове са много добри и сочат на високо качество на правораздавателната ѝ дейност.

 Съдия Парпулова е високо морален човек, с чувство за отговорност и достойно поведение, с високи професионални и нравствени качества, почтеност и конфиденциалност. Ползва се с голям авторитет сред колегите си, съдебните служители и обществото, а с цялостната си работа има своя принос за усъвършенстване дейността на Наказателната колегия на Окръжен съд – Пазарджик, утвърждаване върховенството на закона и за издигане авторитета на съдебната власт.

Съдия Парпулова получи поздравителен адрес от Лозан Панов-председателстващ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с висока оценка за професионалното поведение, компетентност и отдаденост на работата на магистрат, участвал в изграждането на съвременния облик на българското правосъдие.

Съдийската колегия освободи, на основание чл.160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Ивета Парпулова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик, считано от 17.08.2021 г.