От 1 юли: С решение на ОБС-Пазарджик закриват Центъра за временно настаняване на бездомни лица

Снимка: Mapio.net

Общинският съвът в Пазарджик ще гласува предложението за  Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване“ – Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 91, считано от 01.07.2022 г.

Със Заповед № 4/05.01.2007 г. на МТСП/АСП, считано от 01.02.2007 г. бе разкрит „Дом за временно настаняване“ с адрес гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ № 91. Считано от 01.01.2008 год. съществуващите Домове за временно настаняване се преобразуват в Центрове за временно настаняване, съгласно ПМС № 286 от 23 ноември 2007 г., публикувано в брой 101 на Държавен вестник.

Социалната услуга „Център за временно настаняване“ (ЦВН) се финансира като делегирана от държавата дейност, с капацитет 8 (осем) места и численост на персонала 4 (четири) щатни бройки. Лицата ползващи социалната услуга се настаняват за срок не повече от три месеца в рамките на една календарна година. Център за временно настаняване е социална услуга, която има за цел да предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом. Основните дейности в Центъра целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират бездомните лица.

През първите години след откриването, Центърът за временно настаняване е попълван основно с лица, останали без дом. От началото на 2021 година се наблюдава тенденция към намаляване броя на заетите места, тъй като услугата предлага само подслон. От началото на м. януари 2021 г. до настоящия момент потребителите в регистъра на социалната услуга са трима, щатните бройки на екипа са четири, издръжката от делегираната дейност се разходва нецелесъобразно, дори се налага дофинансиране в определени случаи. През 2021 год.

Община Пазарджик спечели проект за разкриване на социална услуга „Приют“, която е включена в Националната карта на социалните услуги и Годишния план на Община Пазарджик и ще се предоставя в новопостроена сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“. След приключване на проекта услугата ще бъде делегирана от държавата дейност. Предоставянето на услугата „Приют” ще стартира през месец май 2022 г. с капацитет 25 места и численост на персонала пет щатни бройки. Новата услуга в гр. Пазарджик, в условията на неотложна необходимост, ще задоволи базовите потребности на бездомните хора, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и консултиране. Услугата ще се предоставя за срок не повече от 3 (три) месеца в рамките на календарната година.

Целевата група включва: лица над 18 години и семейства останали без подслон, дромомани, лица без близки и подкрепа от роднини. Всеки потребител ще може да получи необходимата подкрепа от екипа на услугата, която включва: съдействие за подаване на документи към медицински служби; посредничество пред общински и социални институции и/или други; консултиране и съдействие при търсене на подходяща работа; посредничество при осъществяване на връзки с близки и роднини; съдействие за връзки с други социални услуги, които работят по програми за подпомагане на бездомни, зависими и социално слаби хора; психологическа подкрепа и консултиране при необходимост.

След реализирането на проектното предложение ще се разшири обхвата на предоставяните услуги в общността, ще се създаде устойчив модел за задоволяване потребностите на лица без подслон, именно чрез новата социалната услуга „Приют” за пълнолетни лица. От изложеното до тук е видно, че целевата група и услугите, които ще се предоставят в социалната услуга „Приют“ напълно покриват услугите и целевата група на „Центъра за временно настаняване” и едновременно с това предвиждат набор от нови услуги, които липсват в ЦВН.

Вземайки предвид гореизложеното, на основание чл. 58, ал.1, т.2 от Закона за социални услуги и чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, П Р Е Д Л А Г А М: Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект на решение за закриване на социална услуга „Център за временно настаняване” – гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 91, считано от 01.07.2022 г., с капацитет 8 (осем) места, а настанените потребители до този момент да бъдат поети от социална услуга „Приют“ в гр. Пазарджик, ул. „ Васил Априлов“ № 3А.