От началото на юни до настоящия момент почти 600 семейства поискаха помощ за първокласници

За същият период през 2018 г. са приети 638 заявления-декларации за подпомагане с този вид помощ

Снимка: Архив

До 19 август подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани за първи път в първи клас за учебната 2019/2020г., са 579 броя. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 423, за 429 деца. Отказите са 42, 114 заявления са в процес на обработка.

Срокът за подаване на заявления за еднократна целева помощ за първокласници изтича на 15 октомври. Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление-декларацията, трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

С Постановление на Министерския съвет № 188 от 25.07.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), обнародвано в  Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г. в сила от 01.08.2019 г., са направени промени в него.

Нов момент е изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на два пъти. Половината от нея ще се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората половина в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Еднократната помощ за ученици ще се възстановява ако: детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако причина за това е здравословното му състояние;  не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

За същият период през 2018 г. са приети 638 заявления-декларации за подпомагане с този вид помощ.