Отчуждават частни имоти в Белово за модернизиране на участък от железопътната линия София – Пловдив

Белово. На днешното си заседание Министерският съвет прие решение, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за модернизиране на близо 3,2-километров участък между Ихтиман и Септември от железопътната линия София – Пловдив.

Имотите се намират в урбанизираната територия на гр. Белово и са определени съгласно одобрения проект за изменение на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване на имоти за трасето.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.