Отчет на дейността на ОДМВР Пазарджик през 2018 г.

Публикуваме без редакторска намеса отчета на ОДМВР за дейността през 2018 година

Снимка: ОДМВР

През 2018 г. на територията обслужвана от ОДМВР – Пазарджик са регистрирани общо 3983 броя заявителски материала за извършени престъпления, срещу 3795 броя през  2017 г.

Престъпления против личността

За 2018 г. са регистрирани 4 бр. умишлени убийства, както и един опит за убийство, които са разкрити..

Регистрирани са 61 бр. престъпления за извършени телесни повреди, като през 2017 те са 72 бр.  Разкритите престъпления от този тип са 38 бр. за 2018 г.

 

Престъпления против собствеността

 

  1. Грабежи – През 2018 година на територията на областта са регистрирани 22 грабежа спрямо 28 броя за 2017 година. През годината са установени и задържани общо 44 извършители на грабежи, в това число и от минали години. Тенденцията е грабежите да се извършват основно през тъмната част от денонощието, като част от извършителите са непълнолетни.
  2. Кражби – През 2018 година на територията на областта са регистрирани 681 бр. кражби, докато през 2017 година техния броя е 781. Констатира се намаление на броя на извършените посегателства.

–  взломни кражби – 102 броя спрямо 122 броя през 2017 година

– домови кражби – регистрирани са 147 бр. при 124 броя през 2017 година

– кражби от търговски обекти – регистрирани са 87 бр, а през 2017 г. са били 96 броя.

– джебчийски кражби – за 2018 година са регистрирани 18 бр. спрямо 26 за 2017 година

 

 

Сред престъпленията с най-голям обществен отзвук и значение остават измамите, особено от вида „телефонни измами“. Запазват се традиционните схеми с “пострадал роднина”, „съдействие на полицията за залавяне на измамници“, “колетна пратка от чужбина”, но тези с “ваучер срещу награда”, “продажба на климатик”, “обмен на валута” и “разваляне на магия” са все по-често срещани. Регистрираните измами за отчетния период са 34 бр. спрямо 99 бр. за 2017 г. – намаление с 65 бр. Проведени са редица превантивни кампании в тази връзка разпоредени от ръководството на дирекцията и обхващащи най-уязвимата група от хора – пенсионерите.

Не можем да не отбележим, че за пета поредна година ОДМВР – Пазарджик отчита спад на престъпленията против собствеността.

 

 

Общоопасни престъпления

  • Противозаконно отнемане на МПС – 2018 г. – 20 бр.,  2017 г. – 25 бр. – намаление с 20 %;
  • Кражби на части и вещи от МПС – 2018г. – 5 бр, през 2017 г. – 7 бр.
  • Разпространение и употреба на наркотични вещества – В този раздел се отчита ръст на регистрираните престъпление, което през 2018 година са 191 бр, а през 2017 година са 162 бр. И през 2018 година продължава тенденцията за сравнително голям брой на регистрираните и разкритите престъпления по чл.354а от НК, което дава основание да отбележим още по-голямата ефективност на противодействието на деянията, свързани с придобиване, държане и разпространение на наркотици.
  • Противодействие на престъпленията свързани с културно-исторически ценности- през 2018 година на територията на региона са регистрирани и разкрити 8 бр. посегателства от този вид.

 

Издирване на лица

През  отчетния период в ОДМВР – Пазарджик са обявени за общодържавно издирване 552 лица от различни категории. Снети от общодържавно издирване са 594 лица, в това число издирвани от минали периоди.

 

Детска престъпност

В началото на 2018 г. в „Детска педагогическа стая“ при ОДМВР-Пазарджик са се водили  на отчет 276 лица, като малолетните са били 74 – 57 момчета и 17 девойки, непълнолетните са били  198 -168 момчета и 30 девойки.

Общо за изминалия период на 2018 г. в ОДМВР – Пазарджик са били водени на отчет 330 малолетни и непълнолетни лица.

 

От общо регистрираните за 2018 г. престъпления – 2906 бр., разкрити са 1809 бр., като процента на разкритите спрямо регистрираните престъпления е 62.25%. Само по криминална линия за 2018 г. от регистрираните 2403 престъпления, разкрити са 1374 броя или 57.18 %. За 2017 г. от общо регистрираните 2906 бр. престъпления са разкрити 1434 бр. или 49.34%. Отчита се увеличаване на разкриваемостта за 2018г. с 12.91%.

 

Икономическа престъпност

 

В резултат на проведени действия на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и Районните управления в областта са открити и иззети близо 509 000 къса с цигари , 460 килограма сух нарязан тютюн и 3873 литра с алкохол. Провеждани са десетки полицейски операции съвместно с представители на Агенция „Митници“, НАП, Областна дирекция „Безопасност на труда“, ОД „Безопасност на храните“. През настоящата година един от основните приоритети е противодействието и на нелегалната търговия с горива.

 

 

 

 

Дейност на „Охранителна полиция“, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:

Периодът се характеризира с изключително голямо натоварване на охранителния състав, който освен за изпълнение на ежедневните си служебни задължения бе ангажиран допълнително по опазване на обществения ред и безопасността на движението при провеждане на множество масови мероприятия. Служителите от „Охранителна полиция“ в звената от ОДМВР – Пазарджик обезпечиха сигурността и охраната на реда при провеждането на много масови и спортни мероприятия, църковни празници, граждански протести и др. През изминалата година съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо 781 масови мероприятия. Проведени са общо 1171 специализирани полицейски операции с участие на служителите от охранителна полиция.

През 2018 г. служители от охранителна полиция при ОДМВР – Пазарджик са участвали в разкриването на 423 бр. престъпления спрямо 330 бр. за 2017 г.

 

Осигуряване на безопасността на движение по пътищата       

 

През 2018 г. на територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 797 ПТП, като от  тях 257 са тежки с 15 загинали и 329 ранени участници в движението. В сравнение с 2017г. отчитаме много по-добри показатели на параметрите на пътнотранспортната обстановка, изразяващи се в намаляване броя на ПТП с 151 броя, тежките ПТП са с 17 по- малко, броя на   загиналите участници в движението са е 21 по-малко, а броя на ранените участници в движението с 33 човека по-малко.

При извършване сравнителна статистика за настъпилите ПТП, можем да отбележим, че 2018 година е с един от най-добрите показатели на пътно-транспортната обстановка, през последните 20 години.

Данните сочат, че с най-голям процент от тежките пътно транспортни произшествия е блъскането на пешеходец  и велосипедист. При тези ПТП са загинали 4 човека, което е  26% от общия брои загинали участници в движението.

При 90 % от тежките  ПТП причината за тяхното настъпване е скорост и отнемане на предимство. Основно тези ПТП са вследствие загуба на управлението на МПС от страна на водача поради превишаване на скоростта, отклоняване на вниманието и др.

От всички ПТП, 97% са вследствие на нарушения и грешки на водачите на МПС.

През изминалата година са установени общо 55587 административни нарушения, срещу 54605 за 2017 г. Съставени са 12 848 актове за установено административно нарушение при 12 958 за 2017 г. или намаление с 110 бр. Констатираните нарушения с фиш са 39312 бр. при 36407бр. за 2017г. или увеличение с 2905 бр.

По отношение на нарушенията водещи до най-висок пътно транспортен травматизъм са превишаване на максимално допустимата скорост, употреба на алкохол  или упойващи вещества, неспазване на предимство  и  неправоспособност, като са отчетени следните резултати:

– Нарушения свързани с превишаване на максимално допустимата разрешена за 2018 г. са установени 22375  броя нарушения за превишена скорост;

– Управление след употреба на алкохол. За управление на МПС след употреба на алкохол  са санкционирани 443 водачи, като следва:

– до 1,2 промила са санкционирани 210 водачи

– над 1,2 промила 192-ма водачи.

– 41 водача са отказали да бъдат изпробвани с техническо средство и да получат талон за медицинско изследване.

– На  територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик през 2018 г. е извършван контрол  с техническо средство Dreger drug test 5000 и Dreger Drug test 3000, за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози от водачи на МПС, като в 151 от случаите е установено управление на МПС под въздействие на наркотични вещества, а в 25 от случаите е извършен отказ да се изпробват с техническо средство.

– Неправоспособност – през разглеждания период са установени общо 686 водачи да управляват МПС, без необходимата правоспособност.

 

              Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия:

 

През отчетния период са извършени 3693 проверки  по линия на „Контрол над общоопасните средства (от които 1154 на ловци). Съставени са 59 акта по административен ред по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ. Общо на територията на ОДМВР Пазарджик има 122 юридически и 7706 физически лица с издадени разрешения за дейности по ЗОБВВПИ. От 122 юридически лица, 29 осъществяват дейност по охрана, 78 са за самоотбрана, 12 за ловни цели и 2 за спортни цели. Общият брой на огнестрелните оръжия за служебни цели е 961.

За 2018 година от 340 лица са иззети 258 броя късо нарезно оръжие и 260 броя ловно огнестрелно оръжие, поради изтекъл срок на разрешенията им; на 71 лица са иззети 95 единици оръжие с влезли в сила решения по чл. 155 от ЗОБВВПИ. Началниците на РУ са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 70 лица през 2018 година спрямо 54 лица за 2017 година.

През 2018г. от РУ при ОДМВР Пазарджик са издадени общо 618 броя удостоверения за уведомления за неогнестрелни (газови и пневматични) оръжия.

 

 

Досъдебно производство

 

  • Общ брой разследвани досъдебни производства.

През отчетния период в ОДМВР – Пазарджик са разследвани общо 4209 наказателни производства, в сравнение с 2017 г., когато общо разследвани са били 3984 дела, т.е. били са разследвани 225 наказателни производства повече.

От общо разследваните през 2018 г. останали от минал период са 817 бр., а новообразуваните са 3392 бр.

Приключени са общо 2472 наказателни производства (за същия период на 2017 г. са били приключени 2390 дела т.е. броят им е увеличен с 82 производства). От приключените по общия ред са 605 , а приключените бързи производства са 398 . От общо приключените през 2018 г. с мнение за повдигане на обвинение са приключени 1003 дела, от които 605досъдебни производства  по общ ред и 398 бързи производства. С мнение за прекратяване за 2018 г. са били 796 производства. Всички дела са приключени в законоустановения срок и няма просрочени. Няма върнати дела от прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

Общ брой върнати дела за събиране на нови доказателства – 16 броя, в сравнение с 2017 г. – 11 броя, т.е увеличение с 5 броя. Няма върнати дела за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

 

Осъществени добри практики през 2018 година

От проведените специализирани полицейски операции по безопасност на движението с външни сили, се отчита висока ефективност в малките населени места и в местата с концентрация на извършваните нарушения от страна на водачите на МПС.

Участието на служители от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив при обезпечаване на мероприятия, кампании свързани с опазване на селскостопанската продукция, обезпечаване на туристическите комплекси и райони, опазване на горски фонд и обезпечаване сигурността на гражданите в района на АМ“Тракия“ получи широк положителен обществен отзвук и даде отличен резултат по отношение на превенцията на правонарушенията на обслужваната територия.

Провеждане на информационни кампании и системни срещи с уязвими групи от граждани във връзка с извършваните „телефонни измами“.

Провеждане на беседи пред началния курс в учебните заведения  по безопасността на движението съгласувано и с пълната подкрепа на РУО.

Реализирането на трета поредна година на проекта „Детско полицейско управление“ и изключително топлия му прием от деца, учители и родители.