Отчет – анализ на дейността на ОДМВР Пазарджик през 2019 г.

Публикуваме без редакторска намеса отчета на ОДМВР - Пазарджик за отминалата година

Архив

ОДМВР – Пазарджик обслужва териториите на 12 общини с 5 Районни управления на МВР – Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера и Септември. От гледна точка на географското му разположение, региона е естествен кръстопът между двата най- големи града – София и Пловдив, като преминаващите през него ж.п. линия и Автомагистрала “Тракия“ са също фактори, които оказват пряко въздействие върху средата за сигурност.

През 2019 г. на територията обслужвана от ОДМВР – Пазарджик са регистрирани общо 3671 броя заявителски материала за извършени престъпления, срещу 3995 броя през  2018 г. – налице е намаление със 324 ЗМ. Заявителските материали по криминална линия са 2988 бр. за 2019 г. срещу 3051 бр. за 2018 г. – намаление със 63 бр.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

Престъпления против личността

Посегателствата против личността съставляват 7.64% от криминалните деяния за ОДМВР.

През 2019 година са регистрирани 2 убийства, като и двете са разкрити.

През 2019 г. са образувани 2 досъдебни производства за опит за убийство. Същите са разкрити. За същият период на 2018 г. има 1 регистрирано престъпление, което е разкрито.

Тенденциите на положителни промени по линията са запазването броя на деянията, тяхната разкриваемост в етапа на първоначалните и неотложни оперативно – издирвателни мероприятия и процесуално – следствени действия.

Регистрирани са 75 бр. престъпления за извършени телесни повреди при 62 бр. за 2018 г. Разкритите престъпления са 39 бр. за 2019 г. срещу 31 бр. за 2018 г.  – увеличение на разкриваемостта с  25.80 %.

 

Издирване на лица

През 2019 година в ОДМВР – Пазарджик е работено с натрупване от минали години по установяването на 767 лица, обявени за общодържавно издирване. През  отчетния период в ОДМВР – Пазарджик са обявени за общодържавно издирване 560 лица от различни категории. Снети от общодържавно издирване са 546 лица. От тях 181 са издирени от обявените през предишни периоди, а 379 от тези, които са обявени през 2019 година.

От направеното сравнение с предходния период – 2018 година е видно, че в ОДМВР – Пазарджик през 2019 година се наблюдава  нарастване на броя на обявените за общодържавно издирване.

 

Детска престъпност

В началото на 2019 г. в детска педагогическа стая при ОДМВР – Пазарджик са се водили  на отчет 244 лица, което е с 32 лица по-малко от 2018 г., като малолетните са били 64 – 58 момчета и 6 девойки, непълнолетните са били  218 – 187 момчета и 31 девойки.

Общо за изминалия период на 2019 г. в ОДМВР – Пазарджик са били водени на отчет 396 малолетни и непълнолетни лица. Горепосочената бройка е с 29 малолетни и непълнолетни повече от същия период на миналата година.

 

Престъпления против собсвеността

Броя на грабежите, извършени на  територията обслужвана от ОДМВР – Пазарджик през 2019 г. са 15 срещу 22 бр. през 2018 г. – намаление със 7 бр. През 2019 година са установени 16 извършители на грабежи.

По отношение времето на осъществяване на престъпните деяния преобладават тези, които се извършват през тъмната част от денонощието, когато са налице по – благоприятни условия за подготовка и извършване на грабежи.

Кражби

През 2019 г. на територията на област Пазарджик са регистрирани 647 бр. престъпления срещу 697 бр. през 2018 г. – намаление със 50 бр. За 2019 година кражбите съставляват 28.24 % от общия брой регистрирани криминални престъпления за ОДМВР и 67.18% от всички престъпления против собствеността. През 2019 г. са регистрирани 92 бр. взломни кражби срещу 102 бр. за 2018 г. – намаление с 9.80 %.

При домовите кражби има регистрирани 110 бр. престъпления за отчетния период при  147 бр. за 2018 г. – намаление с 25.17 %.

Регистрираните кражби от магазини през 2019 г. са 80 бр. при 89 бр. през 2018 г. – намаление с 10.11 %.

Джебчийските кражби общо за ОДМВР – Пазарджик през отчетния период са 8 бр. срещу 18 бр. за 2018 г. – намаление с 55.55 %.

Общо на територията на ОДМВР – Пазарджик през 2019 г. са извършени 36 бр. кражби на черни и цветни метали. Кражбите от електропреносната система са 11 бр.

 

 

През 2019 година кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни съставляват 3.27 % от общорегистрираните криминални престъпления  за ОДМВР. Регистрирани кражби на селскостопанска продукция и животни за 2019 г. са 75 бр. при 68 бр. за 2018 г. – увеличение с 10.29 %.

През 2019 г. измамите съставляват 2.00% от общия брой регистрирани криминални престъпления за ОДМВР. Регистрираните измами за отчетния период са 46 бр. спрямо 39 бр. за 2018 г. След реализациите на ГДБОП и Специализираната прокуратура с разбиване на организирани на престъпни групи свързани с телефонни измами се наблюдава и тенденция за намаляване на броя на регистрирани случаи на  телефонните измами.

За отчетния период на 2019 г. в ОДМВР – Пазарджик няма регистрирани престъпления за изнудване.

Следва да се отбележи, че за шеста поредна година ОДМВР – Пазарджик отчита спад на престъпленията против собствеността.

 

Престъпления против стопанството, финасовата данъчната и осигурителната системи

Регистрираните  престъпления против стопанството общо за ОДМВР – Пазарджик за 2019 г. са 323 бр. при 505 бр. за 2018 г. – намаление с 36.04 %. Престъпленията против данъчната система са 18 бр. за 2019 г. при 8 бр. за 2018 г.

 

Пред 2019 година служители от структурните звена на ОДМВР-Пазарджик са открили и иззели общо 11.5 килограма злато, немаркирано по надлежния ред, внесено нелегално на територията на страната ни без документи за произход. В хода на полицейски операции за открити и иззети 37 000 литра енергиен продукт – гориво без платен акциз.

 

Общоопасни престъпления

 

На територията на ОДМВР – Пазарджик са регистрирани следните видове престъпления по отношение на МПС:

“Посегателства спрямо МПС”

2019 г. – 15 бр.                               2018 г. – 21 бр. – намаление с 28.57 %.

 

“Противозаконно отнемане на МПС”

2019 г. – 14 бр.                               2018 г. – 16 бр. – намаление с 12.50 %.

 

“Кражба на  МПС”

2019 г. – 1 бр.                                  2018 г. – 5 бр. – намаление с 80.00 %.

 

“Кражби на части и вещи от МПС”

2019 г. – 65 бр.                               2018 г. – 35 бр.  –  увеличение с 85.71 %.

 

При престъпленията свързани с разпространение и употреба на наркотични вещества има увеличение на регистрираните престъпления – 232 бр. за 2019 г. срещу 191 бр. за 2018 г. – увеличение с 21.47 %. И през 2019 година продължава тенденцията за сравнително голям брой на регистрираните и разкритите престъпления по чл.354а от НК, което дава основание да отбележим още по-голямата ефективност на противодействието на деянията, свързани с придобиване, държане и разпространение на наркотици.

 

 

Противодействие на престъпленията, свързани с културно – историческото наследство на страната.

 

Броя на извършените престъпления, свързани с културно – историческото наследство за 2019 г. са 8 бр., същия брой регистрирани престъпления има и през 2018 година.

 

 

 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:

 

Периодът се характеризира с изключително голямо натоварване на охранителния състав, който освен за изпълнение на ежедневните си служебни задължения бе ангажиран допълнително по опазване на обществения ред и безопасността на движението при провеждане на множество масови мероприятия, охрана на обществения ред и обезпечаване на сигурността при произвеждане на изборите членове на Европейския парламент от Република България и изборите за общински съветници и кметове в Република България. Силите от ОДМВР – Пазарджик обезпечиха сигурността и охраната на реда при провеждането на много масови и спортни мероприятия, църковни празници, граждански протести и др. През изминалата година съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо 805 масови мероприятия. Проведени са общо 1143 специализирани полицейски операции с участие на служителите от охранителна полиция.

През 2019 г. служители от охранителна полиция при ОДМВР – Пазарджик са участвали в разкриването на 345 бр. престъпления с неизвестен извършител

 

Осигуряване на безопасността на движението по пътищата

                                                                            

През 2019 г. на територията обслужвана от ОДМВР-Пазарджик са регистрирани общо 751 ПТП, като от  тях 247 са тежки с 23 загинали и 329 ранени участници в движението. В сравнение със същия период на  2018 г. отчитаме намаление на общият брой станали ПТП с 49 бр. настъпилите тежки ПТП, са с 10 бр. по-малко, броя на загиналите участници в движението е с 8 повече, няма изменение на броя на ранените участници.

Данните сочат, че с най-голям травматизъм от тежките пътно транспортни произшествия е блъскането на пешеходец  и велосипедист.

При тези ПТП са загинали 5 човека, което е 22% от общия брой загинали участници в движението.

При 90 % от тежките  ПТП причината за тяхното настъпване е скорост и отнемане на предимство. Основно тези ПТП са вследствие загуба на управлението на МПС от страна на водача поради превишаване на скоростта, отклоняване на вниманието и др. Това са ПТП, при които се нарушава устойчивостта на системата водач – автомобил – път, в резултат на което автомобилът се преобръща или се блъска в различни препятствия и прегради извън пътното платно и които са пряко свързани със знанията и уменията на водача, неговото състояние и възможности да избере правилната скорост.

През изминалата година са установени общо 68679 административни нарушения, срещу 55587 за 2018 г. Съставени са 12 925 актове за установено административно нарушение при 12385 за 2018 г. или увеличение с 540 бр. Констатираните нарушения с фиш са 52529 бр. при 40219 бр. за 2018 г. или увеличение с 12310 бр.

По отношение на нарушенията водещи до най-висок пътно транспортен травматизъм, превишаване на максимално допустимата скорост, употреба на алкохол или упойващи вещества, неспазване на предимство  и  неправоспособност, са отчетени следните резултати:

– Нарушения свързани с превишаване на максимално допустимата разрешена за 2019г. са установени 33395  броя нарушения за превишена скорост;

– Управление след употреба на алкохол. За управление на МПС след употреба на алкохол  са санкционирани 390 водачи, като следва:

  • до 1,2 промила са санкционирани 131 водачи;
  • над 1,2 промила 217 водачи;

На  територията облужвана от ОДМВР-Пазарджик през 2019 г. е извършван контрол  с техническо Dreger drug test 5000 и Dreger Drug test 3000, за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози от водачи на МПС, като в 70 от случаите е установено управление на МПС под въздействие на наркотични вещества

Неправоспособност – през разглеждания период са установени общо 514 водачи да управляват МПС, без необходимата правоспособност.

Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия

През отчетния период са извършени 2279 проверки по линия на контрол над общоопасните средства. От началото на годината са съставени 47 броя акта за установяване на административните нарушения спрямо лица, нарушили ЗОБВВПИ. Най-активна е административно – наказателната дейност по линия КОС в РУ-Панагюрище, където са съставени 20 акта.

За 2019 година от 25 лица са иззети 32 единици оръжие /7 късо нарезно и 24 ловно огнестрелно оръжие и 1 брой дългоцевно огнестрелно оръжие с нарезна цев/ с влезли в сила решения по чл. 155 и 184 от ЗОБВВПИ. Началниците на районни управления са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 23 лица, от които 21 – за придобиване на късо нарезно оръжие за самоотбрана и 2 за ловни цели.

 

Превантивна дейност:

Съвместни дейности със структури на изпълнителната и местната власт, бизнес и нестопански организации:

Изготвен е план за дейността на ОДМВР през 2019 г. по противодействие на закононарушенията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси, възпроизводството, ползването и експлоатацията на горите, както и провеждането на съвместни мероприятия с РДГ-Пазарджик и ИАРА-Пазарджик.

Във връзка с дейността по опазване на селскостопанската продукция, беше изготвен план за съвместни дейности между ОДМВР и ОУПБЗН по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност, при прибирането на селскостопанската продукция – реколта 2019 г.

По линия на безопасността на движението се организират и провеждат съвместни мероприятия с Областно пътно управление и РД“Автомобилна администрация. С цел недопускане на нарушения на обществения ред и престъпления по време на провеждане на спортни мероприятия са проведени срещи с представители и президенти на футболните  клубове.

Изпълнени са мерки в посока подобряване на достъпа до полицейското обслужване, като са публикувани материали на интернет сайта на ОДМВР.

Утвърди се традиционната дейност по линия на пътна полиция съвместно с РУО, се изготвиха ежегодни графици и провеждани беседи и лекции в учебните заведения от 1-4 клас (общо 39 бр. учебни заведения).

Превантивната дейност се осъществява в пряко взаимодействие с МОН и всички РУ, като на база ежегодни графици бяха проведени 49 бр. беседи и лекции в учебните заведения на територията на цялата област. Служители на сектор „Пътна полиция” взеха участие в 5 викторини и състезания с  деца по безопасност на движението.

 

Досъдебно производство

През отчетния период в ОДМВР – Пазарджик са разследвани общо 4448 наказателни производства, в сравнение с 2018 г., когато общо разследвани са били 4321 дела, т.е. били са разследвани 127 наказателни производства повече.

От общо разследваните през 2019 г. останали от минал период са 1081 бр., а новообразуваните са 3367 бр.

Приключени са общо 3226 наказателни производства (за същия период на 2018 г. са били приключени 3211 дела т.е. броят им е увеличен с 15 производства).

От общо приключените през 2019 г. с мнение за повдигане на обвинение са приключени 1198 дела, от които 891 дела по общия ред, 301 бързи производства.

Всички дела са приключени в законоустановения срок и няма просрочени такива.

Общ брой върнати дела за събиране на нови доказателства – 50 броя, в сравнение с 2018 г. – 44 броя. Няма върнати дела за отстраняване на съществени процесуални нарушения.