Отличиха колектива на детска градина за спечелен международен конкурс

За популяризирането на успешните общински педагогически практики г-жа Живка Спасова получи грамота, а учителският екип – цифров фотоапарат

Снимка: Живка Спасова - директор на ДГ "Валентина Терешкова"

За реализирането на инициативата на МКБППМН „Училище за родители” детска градина „Валентина Терешкова”, представлявана от директорката Живка Спасова, спечели специалната награда в Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019”. Темата на конкурса, организиран от Синдиката на българските учители, бе ”Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците”.

Директорката Живка Спасова впечатли журито с представянето на добрата практика, която детската градина и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ реализират три поредни години.

За популяризирането на успешните общински педагогически практики г-жа Живка Спасова получи грамота, а учителският екип – цифров фотоапарат.