Откриват официално част от реновирания квартал „Марица – Болницата“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,

Снимка: Архив

Официалната церемония „Откриване на обект“ 2 по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“ кв. 399а, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) от 11:30 часа в зелената площ между ул. „Димитър Греков“ и ул. „Дунав“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 2 076 826,68 лв. без ДДС.

Площта за обновяване е 55 378 м2. Изпълнени са следните дейности СМР:

  • обновяване на парково пространство;
  • допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;
  • изграждане на детски и спортни площадки, фитнес на открито, скейтборд рампа и тенис на маса на открито;
  • оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;
  • изграждане на точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;
  • подмяна на алейни и тротоарни настилки;
  • поставяне на пейки и съдове за отпадъци;
  • поставяне на антипаркингови елементи;
  • поставяне на пътна сигнализация;
  • поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 6 796 650.67  лв., от които 1 019 497,60 лв. са национално съфинансиране, а 5 777 153,07 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.