Откриват официално част от проекта „Марица – Болницата“

Официалната церемония ще се проведе утре от 11:30 часа в зелената площ при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“.

Снимка: Архив

Официалната церемония „Откриване на обект“ 4 по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ кв. 416и, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ ще се проведе на 20.02.2019 г. (сряда) от 11:30 часа в зелената площ при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 1 197 510,86 лв. без ДДС.

Площта за обновяване е 18 072 м2. Изпълнени са следните дейности:

  • обновяване на парково пространство;
  • допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;
  • изграждане на детски площадки;
  • оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;
  • подмяна на алейни и тротоарни настилки;
  • поставяне на пейки и съдове за отпадъци;
  • поставяне на антипаркингови елементи;
  • поставяне на пътна сигнализация;
  • изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;
  • поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.