ОИК – Септември прекрати пълномощията на Марин Рачев

Публикуваме без редакторска намеса решението на ОИК - Септември, с което се прекратяват пълномощията на Марин Рачев като кмет на Септември

Марин Рачев

РЕШЕНИЕ  191 / 05.03.2020 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Относно: Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за  предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев.

 

Днес 05.03.2020 г. в 19:00 часа Общинската Избирателна Комисия Септември, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

С Решение № 190/07.01.2020 г., постановено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, ОИК Септември отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев.

По подадена жалба от МК „БСП за България” /Партия на зелените, Движение за радикална промяна „Българска пролет”/ и протест от Районна Прокуратура Пазарджик е образувано административно дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик  /другите подадени жалби против решението на ОИК Септември са счетени от съда за недопустими и производството по тях е прекратено/.

С Решение № 45/27.01.2020  г., постановено по административно дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, е отменено обжалваното решение № 190/07.01.2020 г. на ОИК Септември, с което се отказва да се прекратят предсрочно пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев и преписката е изпратена на ОИК Септември за ново произнасяне в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от влизане в сила на съдебното решение. В мотивите на постановеното съдебно решение, по съществото на спора е прието, че релевантно за приложението на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е моментът в който е влязъл в сила акта за установяване на конфликт на интереси, без значение за коя длъжност по чл. 3 от ЗПКОНПИ и юридическият факт на заемана от същото лице длъжност кмет към момента на влизане в сила на цитирания акт. С оглед изложеното, съдът приема, че при новото произнасяне ОИК Септември следва да приложи неблагоприятните последици по чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА по отношение на кмета на Община Септември, респективно да прекрати предсрочно неговите пълномощия.

С Решение № 3257/02.03.2020 г. постановено по административно дело № 2025/2020 г. по описа на Върховен административен съд, решението на Административен съд Пазарджик е отменено в частта му, с което преписката е изпратена на ОИК Септември за произнасяне в 14 /четиринадесет/ дневен съд от влизане в сила на решението, като вместо това е постановено преписката да бъде изпратена на ОИК Септември за произнасяне в тридневен срок, считано от влизане в сила на решението, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В останалата си част Решението на Административен съд Пазарджик е оставено в сила.

Решението на ВАС като необжалваемо е влязло в законна сила на 02.03.2020 г.

ОИК Септември, счита че са налице влезли в законна сила съдебни актове, с които са дадени указания по тълкуването и прилагането на закона, които са задължителни за прилагане от настоящата комисия, поради което, както и на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 85, ал. 4, изречение първо

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев, избран за кмет на Община Септември на изборите за общински съветници и кметове произведени на 27.10.2109 г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019 г. на ОИК Септември.

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Марин Василев Рачев удостоверение от ОИК Септември, за избран кмет на община.

 

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решението е окончателно е не подлежи на обжалване.

 

На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА препис от решението да бъде изпратен на председателя на Общински съвет Септември.

 

На основание чл. 463, ал. 2 и ал. 3 препис от решението, ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември да бъде изпратен на ЦИК.

 

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 19:00 часа.